Bijdrage Hoofd­lij­nen­brief mobi­li­teits­tran­sitie


Cie Leef­om­geving

6 juni 2019

Voorzitter,

Wie heeft ze niet gezien, de beelden waarbij een straat vol met auto’s switcht naar hetzelfde aantal personen maar dan op de fiets of in de bus. Resultaat: bewustwording van hoeveel ruimte auto’s eigenlijk innemen in het dagelijks leven, maar ook hoe achterhaald het vervoermiddel is.

De wethouder geeft een noodsignaal met zijn fietsbel dat het mobiliteitsbeleid van de gemeente op deze manier een zinkend schip is. De straten slibben dicht, er is beperkte ruimte en het aantal weggebruikers neemt alleen nog maar toe. In de toekomst komen er meer dan 100.000 inwoners bij, meer toeristen maar ook komen er tienduizenden woningen en banen bij. Daar waar de cijfers van tomtom nu 28 minuten vertraging aangeeft, zal het straks een grote polonaise worden van alle vervoerstypen achter elkaar.

Keuzes zijn nodig. Zo stelt ook mobiliteitsstrateeg Hans Voerknecht in Trouw. Hij doet het zelfs in een hogere versnelling dat dwingendere maatregelen onontkoombaar zijn als een stad zo ver is doorgeschoten in het faciliteren van autogebruikers. De Partij voor de Dieren sluit zich daarbij aan. De openbare ruimte is schaars en openbaar vervoer moet de prioriteit boven die van de auto krijgen. En dat andere vervoersmiddelen zoals fiets, voetgangers en elektrische deelauto’s verder gestimuleerd moeten worden.

Voorzitter, nu wil ik toch even met een helikopterview kijken naar de brief die de wethouder naar ons heeft gestuurd. De zes gestelde prioriteiten. Kan de wethouder uitleggen hoe deze tot stand zijn gekomen? Welke kandidaat-prioriteiten zijn in dat proces allemaal afgevallen en wat waren daar de redenen voor?

De modal shift. De wethouder geeft aan dat de verdeling tussen onder andere auto en openbaar vervoer de afgelopen jaren nauwelijks is veranderd. Vele pagina’s zijn gevuld met de nadelen van autogebruik zoals de hoeveelheid ruimte die auto’s in nemen. Ruim 30% van de inwoners pakt nu nog de auto voor afstanden tot 5 km. Wat gaat de wethouder nu concreet doen zodat inwoners een ander vervoermiddel kiezen voor de kleine afstanden? Verder hoort mijn fractie graag, hoe de wethouder toewerkt naar een modal shift in Den Haag en wat daarbij de stappen en/of maatregelen zijn per jaar?

Bij de nadelen van het autogebruik missen wij de belangrijkste namelijk luchtvervuiling en klimaatverandering. Harde ontmoedigende maatregelen of een perspectief daartoe blijven uit, in deze brief. Ook wordt de term modal shift niet gebruikt, wel geeft hij aan dat de auto een belangrijke rol blijft spelen in het mobiliteitsysteem.

Maar voorzitter, hoe ziet dat er dan uit? De brief zorgt niet voor duidelijkheid op hoofdlijnen. Er wordt gesproken over een aantal goed doorstromende stedelijke en regionale hoofdwegen om bereikbaarheid op orde te houden en om wijk- en buurtstraten te ontlasten, waar de auto te gast is. Maar hoe voorkomen we dan de toestroom van auto’s in de wijken die niets in die wijken te zoeken hebben? Is het überhaupt nog mogelijk een parkeerplek voor de deur? Als gemeente is het volgens ons nu de taak om meer de leiding te nemen om mensen te stimuleren en op andere gedachten te brengen qua vervoersmiddelen keuze? Door bijvoorbeeld wijken als tijdelijke leefstraat in te richten waardoor mensen kunnen ervaren hoe het is om andere vervoersmiddelen te kiezen.

Veiligheid.

Voorzitter. Een tijdje geleden hadden we in de commissie insprekers die het hadden over een klasgenootje die ze hadden verloren omdat deze als fietser was aangereden. Dat zou niet meer mogen gebeuren.

Zelf heb ik alleen maar een fiets, en dan merk ik op, dat achteraan aansluiten voor een stoplicht vaak met gevaar voor eigen leven is. De opstelstrook op diverse plaatsen kan het aantal fietsen niet meer aan. De andere keus - door rood rijden - is ook niet veilig. In de brief lezen we dat er meerdere locaties zijn waar soms wel meer dan 40 fietsers aan het wachten zijn. We horen graag van de wethouder of al deze gevaarlijke locaties in Den Haag in kaart zijn gebracht en binnen welke termijn de gevaarlijkste situaties qua wachtrijen/ opstelvormen voor fietsers worden aangepakt? Kan de wethouder met een Plan van aanpak komen of een brief waarin deze plekken worden aangemerkt en opgelost? Juist, ook omdat deze groep erg kwetsbaar is.

Als laatste punt het betrekken van de stad bij deze plannen. De wethouder lijkt het breed aan te willen pakken. Mijn fractie vraagt zich toch af of het dan niet vreemd is eerst prioriteiten op te stellen alvorens het gesprek met de inwoners te beginnen. Waarom wacht de wethouder niet tot de gesprekken voltooid zijn voor de prioriteiten worden vastgelegd? Is het mogelijk dat de prioriteiten na de stadsgesprekken worden aangepast?

Interessant voor jou

Bijdrage Busplatform Den Haag Centraal

Lees verder

Bijdrage Resultaten SodM-onderzoek naar de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer