Bijdrage Initi­a­tief­voorstel Actieplan Ener­gie­ar­moede (SP)


Commissie Leef­om­geving

30 september 2021

Voorzitter,

Dank aan de SP fractie voor het vele werk dat in het voorstel is gestopt. De Partij voor de Dieren kan zich in veel punten vinden. We steunen daarom niet het pre-advies waarin veel ideeën in de prullenbak belanden.

Want voorzitter, klimaatrechtvaardigheid is een belangrijke thema. We moeten zorgen dat iedereen meekan in de energietransitie; ook mensen die het niet zo breed hebben. Nu komen subsidieregelingen bij rijkere mensen terecht, terwijl anderen energiearmoede ervaren.

En Den Haag is er vrij erg aan toe doordat corporaties weinig in energiebesparing investeren. Onze corporaties horen bij de slechtste jongetjes van de klas en de gemeente laat het begaan. Wat ons betreft zouden we de corporaties harder kunnen aansturen. Is de wethouder het met ons eens? De wethouder zegt in het pre-advies dat er wordt onderhandeld over labelstappen, maar dit is toch al een tijd niet vastgelegd in de afspraken?

Voorzitter, we zien wel een lichtpuntje en dat is dat het college energie collectief duurzaam wil gaan inkopen. Dit lijkt de Partij voor de Dieren al grote winst. Daarnaast steunen we het voorstel van de SP om corporatiedaken vol te leggen met zonnepanelen. Waarom ziet het college hier niet iets in? We zien dat het college het heeft over pilots onder corporaties, maar het is toch geen rocket science. Waarom niet meer tempo maken via dit voorstel?

Verder een vraag aan de wethouder over het verplichten van een bepaald energielabel. Is dit juridisch mogelijk als het voor alle huiseigenaren in Den Haag geldt? Nu wordt aangegeven dat het niet alleen voor particuliere verhuurders kan.

Dan een vraag aan de initiatiefnemer over dictum 7. Is zij tevreden met de afdoening van het college waarin een hoger subsidiebedrag beschikbaar wordt gesteld voor eigenaren met een laag inkomen? Is een volledige vergoeding niet wat gek gegeven dat het ook baten oplevert voor de eigenaar?

Tot slot is de Partij voor de Dieren natuurlijk net als de SP voor het verbreken van de banden met de fossiele industrie. We lezen dat de wethouder hier niet toe bereid is. Is ze dat wel deels, bijvoorbeeld door niet meer deze bedrijven te acquireren en subsidiëren?

Dank