Bijdrage Initi­a­tief­voorstel geheim­houding


Cie bestuur

7 juli 2021

Verdediging voorstel

Voorzitter,

Zowel coalitie en oppositie vonden vorig jaar dat het anders moest. Den Haag zou transparanter moeten worden. Informatie zou niet meer ongemotiveerd geheim moeten blijven.

Daarom pakten de Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en de HSP de handschoen op en kwamen met deze initiatiefnota. Hierin leggen we vast dat het online indienen van WOB-verzoeken mogelijk moet worden en dat de gemeente een online WOB-overzicht moet bijhouden. Mooi om te zien dat dit sinds 1 juli online staat.

Verder stellen we voor dat de gemeente de geheime stukken bijhoudt en motiveert wat vertrouwelijk is en wanneer de geheimhouding kan worden opgeheven. Om hier meer handvatten voor te geven zou een richtlijn moeten worden opgesteld over deze geheime stukken. Dit sluit heel mooi aan bij de daarna ontwikkelde leidraad alsook bij het Rekenkamerrapport. We kunnen ook hier concluderen dat de nota is overgenomen.

Eén punt ontraadt het college wel en dat is het online bezwaarschriften-overzicht. De reden dat we dit hebben voorgesteld is tweeërlei. Allereerst maakt dit transparant welke afwegingen er plaatsvinden om verzoeken niet in te willigen. Vaak is de motivatie hiervan sterker dan bij een WOB-besluit. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat extra informatie toch nog openbaar wordt gemaakt.

Dank u wel.


Vragen aan college

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan transparantie. Met de verschillende voorstellen die nu worden besproken zetten we een goede stap vooruit. Dank ook aan het college voor het positieve pre-advies op ons initiatiefvoorstel. Het is mooi dat WOB-stukken openbaar op de site komen, een WOB-verzoek digitaal kan en er digitaal in bezwaar kan worden gegaan. Een vraagje hierover. Gaat het college de tekst op de WOB-besluiten ook aanpassen door ook te verwijzen naar de digitale mogelijkheid? Nu staat alleen in het preadvies dat de site wordt aangepast. Kan het college verder aangeven waarom beslissingen op bezwaar rond een WOB-verzoek niet geanonimiseerd kan worden gepubliceerd? Op die manier kan meer informatie beschikbaar komen.

Dank ook aan de duale werkgroep voor de gepubliceerde leidraad. De Partij voor de Dieren kan zich op nagenoeg alle punten hierin vinden. Ook dank aan de heer Sluijs voor zijn initiatiefvoorstel dat ook heeft gezorgd voor een stap vooruit, bijvoorbeeld op het gebied van digitale beschikbaarheid van geheime stukken. Wel nog een zorg rond de leidraad en dat betreft de passage over integriteitsrapporten. Dit was voor de heer Sluijs aanleiding voor dit initiatiefvoorstel. Het is mijn fractie niet duidelijk waarom dit soort rapporten als ze geheim aan de raad worden gestuurd moeten worden ontdaan van citaten en mails. Op die manier krijgt de raad minder inzicht in wat er speelt. Waarom staat dit punt in de leidraad? Mijn collega’s van de SP en HvdH maakte het punt ook al over objectiveren, wie zou er überhaupt over gaan om die mails en citaten te ‘objectiveren’?

Tot slot, dank aan de Rekenkamer voor haar onderzoek en dit raadsvoorstel. Veel hiervan is in de leidraad belandt. kan de Rekenkamer nog ingaan op waar het nog verschilt met de leidraad? Kan de Rekenkamer verder ingaan of ze respons hebben gekregen van de Rijksoverheid op hun pleidooi in de G4? Hoe kijkt het college verder aan tegen deze brief? Is het college bereid om deze punten ook via de G4-colleges richting het Rijk te maken?