Bijdrage Integraal Veilig­heids­beleid 2023-2026


11 januari 2023

Voorzitter,

Gezien de stukken die zijn betrokken zal ik mijn bijdrage ook opsplitsen in een stuk over het integraal veiligheidsplan en daarna over de zienswijze op het regionale beleidsplan en tot slot de situatie op de Beresteinlaan.

In het integraal veiligheidsplan is het doel om de veiligheid op straat te vergroten. Twee punten voor het veiligheidsplan: dierenmishandeling en aanpak vuurwerk.

Aanpak jaarwisseling. Afgelopen jaarwisseling zijn 12 agenten gewond geraakt nadat zij beschoten werden door vuurwerk. Na die gebeurtenissen heeft de politiechef Paul van Musscher in de media opgeroepen om de handen ineen te slaan om te voorkomen dat Illegaal vuurwerk in ons land komt.

Het politiekorps in Rotterdam heeft een speciaal vuurwerkteam dat ieder half jaar vanaf september illegaal vuurwerk opspoort en vuurwerkoverlast probeert tegen te gaan. In Den Haag hebben we dat niet, terwijl er ook in onze stad veel illegaal vuurwerk wordt afgestoken. Is de burgemeester bereid om te pleiten bij het Haagse korps voor een speciaal vuurwerk team in navolging van Rotterdam?

Aanpak dierenmishandeling. Bij de vorige vaststelling van het integraal veiligheidsplan heeft de Partij voor de Dieren dierenmishandeling en de link met huiselijk geweld weten in te bedden in het integraal veiligheidsplan, goed om die link dan ook in dit nieuwe integraal veiligheidsplan terug te lezen, een compliment voor de Burgemeester en team. Voor een daadkrachtige aanpak tegen geweldsdelicten en vroegtijdige signalering van geweldplegers in het algemeen, dus los van huiselijk geweld, is nog een belangrijke stap te maken.

Voorzitter steeds meer onderzoeken concluderen dat gewelddadig gedrag zich opbouwt: van geweld tegen dieren in de kindertijd naar geweld tegen mensen op latere leeftijd. Indicatoren die specifieke voorspellers kunnen zijn op het voorspellen van geweld tegen mensen zijn het verdrinken van dieren, seksueel misbruiken van dieren en de leeftijd waarop een gewelddaad tegen dieren wordt gepleegd.

Doodzonde dat daarom de taakaccenthouders dierenwelzijn in de politie eenheid van Den Haag worden gegijzeld door capaciteitstekorten om andere taken uit te voeren. We laten hier kansen liggen om problemen in de toekomst te voorkomen. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt gaan we daar verandering in brengen. Kan de burgemeester er voor pleiten dat iedere taakaccenthouder dierenwelzijn in het Haagse korps zo snel mogelijk zich volledig kan gaan richten op dier gerelateerde zaken?

Verder komt uit ander onderzoek van het wetenschappelijk bureau van de politie onder de taakaccenthouders dierenwelzijn naar voren dat de kennis en kunde rondom dierenmishandeling moet worden vergroot in de organisatie. Wat wordt hiermee gedaan? Hoe worden bijvoorbeeld ook de surveillance medewerkers getraind op het signaleren van dierenmishandeling?

Voor het vaststellen van letsel als gevolg van mishandeling is expertise en kennis nodig. Dierenartsen kunnen dat, maar maken vaak geen melding van een vermoeden van huiselijk geweld, ondanks de nieuwe meldcode. Kan de burgemeester aangeven of duidelijk is waarom dierenartsen weinig tot niet gebruik maken van de meldcode?

Door de wet Dieren kunnen gegevens nu eenduidig worden geregistreerd. Deze cijfers kunnen worden gebruikt voor periodieke criminaliteitsbeeldanalyses. Kan de burgemeester aangeven hoe deze cijfers nu worden gebruikt en geregistreerd?

Regionale Beleidsplan
Dan de zienswijze op het Regionale beleidsplan. De burgemeester is voornemens om geen zienswijze in te dienen op het regionale beleidsplan en daar is het eigenlijk al te laat voor. Toch mist onze fractie in dit stuk de dieren. Ook omdat samenwerking in regioverband ook met het oog op zorg, erg belangrijk is. Maar ook om signalen van bijvoorbeeld dierenmishandeling sneller op te sporen, bijvoorbeeld dat een geweldpleger van huiselijk geweld eerder tegen de lamp loopt als deze persoon buiten de gemeente naar een dierenarts gaat met een mishandeld dier. Kan de burgemeester erop reageren waarom dat niet is opgenomen in deze werkwijze?

Ook mist onze fractie in dit regionale samenwerkingsverband iets over de illegale dierenhandel. Uit meerdere onderzoeken blijkt Nederland een grote rol te spelen in illegale dierenhandel. Of het nu gaat om bedreigde diersoorten of broodfok puppies ook in onze regio speelt het. Zo zijn er in onze stad zelfs schubben aangetroffen van het meest bedreigde diersoort op aarde: de Pangolin, een geschubde miereneter. Voorzitter, dat zou niet mogen en moeten kunnen gebeuren in onze stad. Daarom de vraag waarom we in deze regionale samenwerking niet iets opnemen over hoe om te gaan met dierenhandel. Waarom stellen we niet iemand in de regio aan als verantwoordelijk dossiertrekker? We horen hier graag een reactie op van de burgemeester.

Beresteinlaan
Voorzitter, dan de situatie rondom de Beresteinlaan. Het nemen van een noodbevel om een samenscholingsverbod in te stellen is een ingrijpende maatregel voor de inwoners maar ook politie en het stadsbestuur. In de brief van de burgemeester is te lezen dat de maatregel is genomen naar aanleiding van conflicterende ruzies tussen jeugdgroepen. De raad is na het invoeren van de maatregel, bijna aan het einde van de termijn, pas geïnformeerd. Daarom de vraag aan de burgemeester waarom de raad niet eerder is geïnformeerd over de situatie?

Dan wat technischer op de procedure. Nu is een noodbevel afgegeven voor de duur van een week. Kan de burgemeester ons meenemen in de overwegingen waarom niet voor een noodverordening is gekozen in deze situatie?

Ook hebben wij meerdere signalen gehoord dat de ruzie niet zou gaan om jeugdbendes maar om een ruzie in relationele sferen? Volgens de politie waren het oplopende conflicten tussen jeugdgroepen. Kan de burgemeester duidelijkheid geven rondom de verschillende signalen die de ronde gaan over de oorzaak van genomen maatregel?

De burgemeester heeft de winkel nu tijdelijk gesloten voor een duur van drie maanden. Daar heeft onze fractie wel wat vragen over. Welke correspondentie is er geweest met de ondernemer en welke instructies heeft de ondernemer gehad? Wat voor acties hadden wij als gemeente verwacht van de ondernemer?

Als stip op de horizon is er meer nodig voor Escamp. Jongeren hebben nergens de plek om bijeen te komen. Welke concrete maatregelen nemen we voor het realiseren van ontmoetingsplekken voor jongeren in deze buurt?

Interessant voor jou

Bijdrage Voorontwerp Kijkduin Bad - Deltaplein

Lees verder

Bijdrage Extra raadsvergadering Actuele situatie Escamp

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer