Bijdrage Invictus Games


Raad

11 november 2022

Invictus Games

Voorzitter,

Voor het grote evenement Invictus Games, in het Zuiderpark, is het niet duidelijk of en hoe er voldoende rekening is gehouden met o.a. broedende vogels. Dit komt omdat er eigenlijk geen standaard werkwijze is om een Flora en Fauna voorschouw uit te voeren. Bevindingen kunnen dus ook niet worden ingezien of gerapporteerd. Dat kan natuurlijk beter. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • een werkwijze op te stellen om bij evenementen in of nabij groengebieden tijdens of vlak voor het broedseizoen de aanwezig nestactiviteiten te inventariseren;

  • dit op te stellen in samenwerking met de Haagse Vogelbescherming en natuurorganisaties;

  • de rapportages van de inventarisaties beschikbaar te maken zodat deze inzichtelijk zijn voor de raad en belanghebbenden.