Bijdrage Kadernota Duur­zaamheid


Cie Leef­om­geving

28 maart 2019

Voorzitter,

Kijk naar de klimaatmars, klimaatstakers en het klimaatpact. Er is behoefte aan actie. Echter, als we naar dit document bekijken lezen we een opsomming van oud beleid. Het voelt als zoeken naar een speld in een hooiberg op zoek naar nieuwe acties die ons dichterbij dit doel brengen. Waarom heeft de wethouder niet gekozen om daadwerkelijk nieuwe acties uit te zetten?

Nu komt deze nota weer over als de zoveelste aankondiging van acties zonder aan te geven wat daadwerkelijk gaat gebeuren. Daar hebben we al genoeg stukken over gelezen. Nieuwe acties zijn nodig. Wanneer komen deze eindelijk? Komt dit dan in de Werkagenda 2019-2022?

Positief is dat de duurzaamheidsmiddelen naar voren worden gehaald, maar onduidelijk is waar deze nou aan worden besteed. Waarom heeft de wethouder dat nu al niet benoemd? Zo had de nota concreter kunnen worden. Wat de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld mist is hoe wordt omgegaan met de bestaande subsidieregelingen die in juni aflopen. Worden deze verlengd?

Verder is onduidelijk hoe nou gestuurd wordt op duurzaamheid. Wat zijn de doelen en tussendoelen? In het klimaatpact is afgesproken dat we deze doelen vastleggen, maar ze zijn bewust niet benoemd. Waarom niet? Op welke concrete doelen wordt in de prestatieafspraken bijvoorbeeld ingezet? Ook mist mijn fractie welke acties welk effect hebben. Wat zijn de verwachte baten van de verschillende onderdelen?

De Partij voor de Dieren mist ook een aantal onderdelen. Zo is energiebesparing onderbelicht, terwijl hier veel winst valt te behalen. Bespaarde energie hoeft niet te worden opgewekt. Waarom worden hier niet meer acties in gang gezet? Blijven de subsidies hier gelden?

Er mist verder aandacht voor voedsel, dit terwijl onder het vorig college naar voren kwam. Hoe draagt het college bij aan de transitie naar meer plantaardig voedsel? Welke rol pakt zij? Gek dat zo’n belangrijk onderwerp er zo bekaaid vanaf komt.

Dan de betrokkenheid van bewoners. Voor de warmtetransitie wordt veel verantwoordelijkheid bij hen neergelegd. Hoe krijg je ze mee? Wordt van bewoners verwacht dat ze op basis van vrijwilligheid dit alles oppakken of worden vanuit de gemeente experts bekostigd? En regelt gemeente kenniscoördinatie zodat bewoners niet overal het wiel hoeven uit te vinden? Komt er coördinatie bij de verduurzaming van woningen per woningtype/bouwjaar/woninggroep?

Verder regelt Duurzaam Den Haag ontzorgpakketten met bouwkundige ingrepen én financiering. Komen die voor iedere wijk beschikbaar, zo ja per wanneer?

Bij Warmte wordt verder veel op de fossiele Botlekpijp geleund. Mijn fractie begrijpt niet waarom. Waarom wordt zo gestuurd op deze leiding en waarom komt er een uitvoeringsplan?

Ook de luchtkwaliteit lijkt onderbelicht. Waarom wordt het tweetakbrommerverbod niet benoemd en de milieuzone steeds vooruitgeschoven? Wanneer zal het komen? Volgend jaar of is die zone nog veel verder weg?

Daarnaast missen we de inzet rond het gemeentelijk inkoopbeleid. Er wordt verwezen naar het oude beleid wat al lang vernieuwd had moeten worden. Waarom hier niet veel meer ambitie? En waarom geen aandacht voor grote bedrijven en gaan we daarmee niet in gesprek?

Voor de Partij voor de Dieren is in elk geval evident dat op deze manier nooit een klimaatneutraal Den Haag in 2030 gehaald. Een aantal plekken zal over 10 jaar van duurzame energie worden voorzien, maar de rest blijft steken. Veel wacht op de Enecomiddelen, maar zelfs voor het geld wat er nu is, is onduidelijk waar het aan wordt besteed. Dit is onbegrijpelijk. Terwijl de urgentie enorm is blijven de acties uit.