Bijdrage Kadernota Inkoop­beleid Den Haag 2020


Cie Bestuur

10 juni 2020

De Partij voor de Dieren heeft lang uitgekeken naar het nieuwe Inkoopbeleid. Het beleid van 2015 was niet adequaat en daarom werd bij die behandeling veel moties en amendementen ingediend. Echter, hier is vaak weinig tot niets mee gedaan. Zo is per raadsvoorstel vastgelegd dat jaarlijks zou worden gerapporteerd over de voortgang en dat het inkoopbeleid en er zou een nadere uitwerking plaatsvinden van de te hanteren duurzaamheidscriteria per productcategorie. We hebben wel veel vage beleidsdocumenten gekregen, maar niets concreets. Daarom heeft de Partij voor de Dieren al een paar keer een motie van treurnis ingediend, waarvan deze wethouder notabene heeft gezegd dat dit terecht was.

Helaas pindakaas, is dit net als al die vorige beleidsstukken, weer ongelofelijk vaag. Het is te zien dat de wethouder allemaal goede intenties heeft, maar het is een spelletje zoek-de-verschillen met de vorige stukken. Sterker nog, de vorige versie van dit stuk uit 2018 was misschien wel concreter. Dit nieuwe document staat vol met ambities, maar is op geen enkele manier afrekenbaar. Intenties en stippen aan de horizon zijn echt niet genoeg. Vooral nadat er jarenlang niets is gedaan met het vorige inkoopbeleid uit 2016. Er zijn destijds allerlei afspraken gemaakt die het college nooit heeft uitgevoerd. Zo is niet vastgelegd welke concrete uitgangspunten bij elke nieuwe inkooprelatie worden nagestreefd, heeft de raad geen jaarlijkse rapportage ontvangen over voortgang en contracten. Kan de wethouder uitleggen waarom deze afspraken die per motie waren vastgelegd niet na zijn gekomen? Waarom heeft de door de raad vastgelegde concretiseringsslag niet plaatsgevonden? Kan de wethouder dit niet al voor een productgroepen gestructureerd doen? Wat gaat het college anders doen om die rapportage cyclus nu wel na te komen? En kan de wethouder uitleggen op welke manier dit beleid verbeterd en geïntensiveerd is ten opzichte van het vorige?

Wat we ook lezen is dat we blijven werken met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Mijn fractie is benieuwd naar wat er al allemaal is gebeurd op dit vlak sinds dit is ingevoerd in april 2018. Wat is er veranderd? Waar zitten de successen en de moeilijkheden? Hoe effectief is het ‘pas toe of leg uit systeem’? Wat ook opvalt is dat er staat dat we ‘de MVI-criteria betrekken’. Wat wordt daarmee bedoeld? Welk ambitieniveau binnen de MVI-toolkit moet per categorie behaald worden? Mijn fractie snapt niet dat zelfs met zo’n to-the-point en duidelijk systeem als de MVI toolkit, in dit hele beleid nergens concreet wordt wat de doelen zijn; wanneer die behaald moeten zijn; en wat er moet gebeuren om die te halen.

Ook heeft mijn fractie een vraag over de ‘pas toe of leg uit procedure’. In deze procedure moeten gemeentelijke opdrachtgevers bij een concrete aanbesteding vastleggen hoe zij invulling hebben gegeven aan de MVI-doelen, en indien niet, waarom hiervan is afgezien. Kan de wethouder uitleggen wat aanvaardbare redenen zijn om af te zien van de doelen? Zijn dat vooral financiële overwegingen? Zijn hier grenzen aan verbonden?

Dan heb ik nog een aantal vragen over het actieplan.

  • Bij duurzaam inkopen staat dat we duurzame energie inkopen. Hoe duurzaam is die? wat is de bron/energiemaatschappij?
  • Kan de wethouder meer vertellen over de pilot die we gaan uitvoeren om ervaring op te doen met het gebruik van CO2- schaduwprijzen?
  • Wordt het keurmerk Milieukeur altijd aangehouden bij het inkopen van bloembollen, bloemen en planten? Waarom wordt er niet gestreefd naar biologisch?
  • Wie gaat het onderzoek doen naar bestrijdingsmiddelen en of dit kan worden beperkt?
  • Ambitie 5, klimaatbestendigheid, is wel erg karig geformuleerd. ‘rekening houden met waterberging en het hitte-eilandeffect.’ Hoe wordt dit ingevuld?

Tenslotte wil ik nog even benadrukken dat de afvalscheiding binnen het stadhuis bijzonder ineffectief is. Nog los van het feit dat veel mensen de moeite niet nemen om hun afval te scheiden of blijkbaar echt niet weten hoe het moet, wordt bij het leeghalen van de afvalbakken alles bij elkaar in 1 zak gegooid. Weet de wethouder hoeveel procent van het afval effectief wordt gescheiden voor hergebruik? Zou de wethouder willen onderzoeken hoe dit proces kan verbeteren?