Bijdrage kappen voor bouw­verkeer


Cie leef­om­geving

24 november 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren werd door een aantal bezorgde bewoners geattendeerd op het feit dat er een kapvergunning was aangevraagd omwille van het faciliteren van bouwverkeer. En hoewel wij het ook zeker even over deze individuele casus willen hebben, willen wij ook graag het bredere issue aankaarten dat bomen kappen in de openbare ruimte voor bouwwerkzaamheden sowieso onwenselijk is. Is de wethouder dat met de Partij voor de Dieren eens? En is de wethouder het met ons eens dat werkzaamheden in plaats van op de plek van een boom op eigen terrein moeten plaatsvinden? Waarom zou ruimte voor opslag en bouwketen moeten worden afgewenteld worden op de openbare ruimte?

Mijn fractie wil graag weten of het vaker voorkomt dat gemeentelijke bomen worden gekapt omdat een ontwikkelaar zegt de ruimte nodig te hebben voor verkeer of opslag, graag een reactie van de wethouder. En kiest het college eerder voor het toestaan van bomenkap dan het toestaan van een laden- en lossen vergunning in de omgeving?

Voorzitter, mijn fractie vraagt zich af of onze kostbare bomen wel goed genoeg beschermd zijn op deze manier. Want hoe kan een aanvrager aantonen dat een kap noodzakelijk is? Wat telt als noodzakelijk? Is ‘het kost ons teveel om er omheen te werken’ een goede reden om een vergunning te verlenen? Of ‘het zal voor extra verkeershinder zorgen’?

Kan de wethouder toelichten wat het afwegingskader is van welke belangen een boom vertegenwoordigt? Moet een boom ‘nut’ hebben om te mogen blijven staan? En kunnen bouwers verantwoordelijk worden gesteld om een boom van vergelijkbare grootte te herplanten als er een kapvergunning wordt verleend voor een boom op gemeentegrond?

Voorzitter, dan over dit individuele geval. Het zal u niet verbazen dat de Partij voor de Dieren net als de bewoners en de AVN tegen de kap van deze bomen is en hoopt dat de wethouder er werk van maakt deze te behouden. Graag een reactie.


Interessant voor jou

Bijdrage Solleveld Madestein Ockenburg

Lees verder

Bijdrage Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek ‘Schoon op papier!’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer