Bijdrage Leiding door het Midden


Cie Leef­om­geving

8 april 2021

Voorzitter,

Wat de Partij voor de Dieren betreft heeft de gemeente genoeg reden om een zienswijze in te dienen over de plannen van de provincie voor de aanleg van de Leiding door het Midden. We zijn dan ook blij met de nieuwe brief van de wethouder. Ik ga puntsgewijs punten af.

Allereerst is het belangrijk om duidelijk te maken waarom de gemeenteraad kritisch is op de Leiding door het Midden of WarmtelinQ zoals het nu vaak wordt genoemd. Dus dat van belang is dat de warmte snel wordt verduurzaamd en dat de gemeente erop zal inzetten dat lokale duurzame warmte voorrang krijgt. Verder is wenselijk dat de gemeente uitstraalt dat nieuwbouw niet op warmtenetten wordt aangesloten. Ook zouden de punten uit het coalitieakkoord moeten terugkomen. Blij dat GroenLinks ook kritisch lijkt.

Ten tweede is van belang duidelijk te zijn over wat de gemeente vindt van de gevolgen voor het groen. 130 bomen worden gekapt en de ecologische zone en daarmee de biodiversiteit aangetast. Bij de aanleg zou meer op groenbehoud moeten worden ingezet. Mijn fractie is blij dat de wethouder dit ook ziet. Groen dat wordt aangetast, moet worden gecompenseerd. Graag zou ik de wethouder willen vragen dit punt nog aan te scherpen. Kan de wethouder verder specifiek ingaan op de passage in de concept zienswijze over de Middachtenweg en wat die wijziging van de foute aanduiding voor het groen betekent?

Ten derde wordt met de aanleg van deze leiding stikstof uitgestoten, dat neerslaat op al overbelaste natuur. De gemeente zou wat de Partij voor de Dieren betreft moeten uiten dat dit moet worden gecompenseerd. Want betekent dit niet gewoon dat we het stikstofprobleem vergroten en woningbouw juist moeilijker maken? Het lijkt ons goed dit te benoemen ook al valt dit onderdeel wellicht uit de aanvraag.

Tot slot, is van belang dat de provincie zich goed bewust is van de overlast voor bewoners. Ze lijkt nu als een stoomwals overal doorheen te denderen zonder participatie van bewoners. Dit zou anders moeten. Vindt de wethouder het ook niet wenselijk om dit punt duidelijk bij de provincie onder de aandacht te brengen?

Interessant voor jou

Bijdrage Versterking Haags Pandbrigade en beleidskader 'Handhaven met ambitie'

Lees verder

Bijdrage Madestein - Vroondaal 3e herziening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer