Bijdrage Nota dieren­welzijn


Cie leef­om­geving

1 september 2022

Voorzitter,

Een jaar verder en nu maken we de balans op van de nota Dierenwelzijn. Wij als Partij voor de Dieren hebben met ons initiatiefvoorstel ruim 113 verbeterpunten voor dierenwelzijn en dierenrechten voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.

Als oud-medewerker van diverse dierenhulporganisaties in onze stad en inmiddels dierethicus heb ik veel dierenleed gezien en ervaren. Voorzitter dat was en is voor mij iedere dag de motivatie om aan dat leed iets te doen. Alleen al afgelopen weken kwamen er diverse berichten vanuit onze stad over dierenmishandeling of het inperken van dierenrechten. Een restaurant die haaien gaat houden en dierenmishandeling bij de stadsboerderij in Laak.

Voorzitter, om met dat laatste punt te beginnen, onze fractie heeft het al vaak gehad over de stadsboerderijen. Tijdens de werkbespreking voorbereidend op de nota dierenwelzijn, kregen wij als commissie de uitnodiging om op werkbezoek te komen bij kinderboerderijen met het keurmerk diervriendelijke kinderboerderijen. Door corona is dat bezoek er nooit van gekomen. Via deze weg wil ik eigenlijk bepleiten omdat werkbezoek alsnog in te plannen. Het zou natuurlijk goed zijn als de wethouder zich bij dit werkbezoek aansluit.

Een restaurant dat haaien houdt. Voorzitter, dat is een marketingstunt over de rug van dieren. Dieren horen in het wild en niet in een pizzatent. Voorzitter, wat heeft de gemeente ondernomen nadat bekend werd dat wilde dieren tentoongesteld zouden worden in een pand met horecabestemming op Kijkduin?

Voorzitter, ook heeft het college maatregelen genomen naar aanleiding van onze schriftelijke vragen over verwaarloosde dieren op het Schreppelpad. Hieruit is gekomen dat we als gemeente huurovereenkomsten op te zeggen met mensen die dieren stelselmatig verwaarlozen. Toch lezen we dat de gemeente voornemens is om overeenkomsten op te zeggen waarbij sprake is van dierenmishandeling op gemeentelijke gronden. Kan de wethouder toelichten wat er gebeurt is met de overeenkomst aan het Schreppelpad? Aangezien daar nog steeds dieren op de weides lopen? En is de wethouder bereid om opnieuw richting de VNG en het Rijk een brief te schrijven over het kenbaar maken van het hebben van meer handhavingsbevoegdheden in het kader van de wet dieren op lokaal niveau?

In het debat voor de zomer vroeg ik aan de wethouder af het rapport van TwynstraGudde gedeeld kon worden met ons? De wethouder heeft toen toegezegd dat te delen, vooralsnog heeft onze fractie dat niet voorbij zien komen. Kan de wethouder toezeggen dit alsnog te delen?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft al vaker gevraagd voor steun voor opvangcentra. Zojuist vroeg onze fractie naar het TwynstraGudde rapport. Kan de wethouder toelichten of de wildopvangcentra in dat onderzoek zijn meegenomen?

Voor dode in het wild levende dieren levert de gemeente wel een financiële bijdrage, gewonde noodbehoevende dieren worden financieel niet geholpen. Landelijk is besloten om met opvangcentra, provincies en gemeenten in gesprek te treden over financiële ondersteuning. Een aantal gemeenten is proactief zelf aan de slag gegaan, in onze regio Pijnacker -Nootdorp, Zoetermeer en Leidschendam Voorburg, om de wildopvangcentra financieel te ondersteunen voor de verzorging en opvang van gewonde in het wild levende dieren. Is het college bereid om met de wildopvangcentra in gesprek te treden over financiele hulp?

Door de droogte ervaren dieren steeds meer moeite. In onze stad zijn gelukkig op bepaalde plekken rustvoorzieningen en uitklimvoorzieningen aangebracht. Door de droogte kunnen de dieren deze niet meer gebruiken. Kan het college kijken hoe we omgaan met extreme droogte voor deze dieren en deze voorzieningen?

Voorzitter, dan het verbod op verkoop van levende krabben en kreeften. De wethouder heeft al eerder gezegd het voorbeeld van Amsterdam te volgen. De gemeente Amsterdam is nu aan het kijken op welke manier ze juridisch gezien een verbod kunnen dichttimmeren. Het doel is om in 2023 het verbod in te voeren. Is de wethouder bereid om samen met haar collega in Amsterdam te werken op juridisch vlak om met een verbod te komen?

Dan de zwerfdieren voorzitter. Dieren die niet op straat komen, hoeven ook niet te worden geholpen. Iedere zomer is het raak, de vele dieren die op straat worden gedumpt. Ook kampen opvangcentra met een toename aan gedumpte coronadieren. Zo ook de knaagdieropvangcentra. Nog steeds worden konijnen en knaagdieren vanuit een impuls gekocht in tuincentra en dierenwinkels. Voorzitter, onze fractie roept deze wethouder op om met tuincentra en dierenwinkels in gesprek te gaan om de verkoop van deze dieren aldaar terug te dringen en te ontmoedigen.

Kan het college toelichten of überhaupt wordt bijgehouden hoe groot de zwerfdieren populaties zijn in de stad zoals de konijnen, maar ook de katten?


Tot zover voorzitter.