Bijdrage Omge­vingswet


23 augustus 2023

Voorzitter,

Ik hoop dat iedereen een goed reces heeft gehad en dat we als commissie vol met frisse energie dit onderwerp zorgvuldig behandelen. Zorgvuldigheid is geboden, want de omgevingswet is een radicale stelselwijziging. En ook de gemeenteraad heeft een verantwoordelijkheid om processen zo in te richten zodat wat waardevol is, niet weerloos wordt. Vandaag ga ik specifiek in op het bindend advies en op participatie.

Over het voorstel voor het bindend advies vier vragen. Als eerste: we lezen dat steekproefsgewijs wordt gemonitord om te kijken of projecten bewust worden gesplitst om onder een bindend advies uit te komen. Mijn fractie is benieuwd of het dan ook daadwerkelijk verboden is om projecten op te splitsen om onder een bindend advies uit te komen? En zo ja, hoe is dit juridisch verankerd? Kan de wethouder dit toelichten?

Voorzitter, een tweede punt is de toepassing van het college van een uitgebreide zienswijzeprocedure. De kaders hiervoor zijn erg vaag. Wanneer kunnen we hierover meer details verwachten? En heeft alleen het college de bevoegdheid om dit in te stellen? En hoe zou het college reageren op verzoeken van belanghebbenden of de raad om voor een uitgebreide zienswijzeprocedure te kiezen? Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, als derde: over de uitwerking en verankering van beeldbepalende gebouwen, hoort mijn fractie graag van de wethouder of het advies van de duale werkgroep daadwerkelijk zal worden opgepakt en geïmplementeerd en wat het tijdspad hiervoor is. Dit is wat mijn fractie betreft van groot belang om ons erfgoed te beschermen.

Dan een laatste punt over bindend advies: de algemene uitzondering op basis van door de raad goedgekeurde uitgangspunten lijkt erg vaag. Hoe ziet de wethouder dit en lijkt het college het wenselijk dit nader te verduidelijken? Het omgevingsplan is op zichzelf al een uitgangspunt van de raad, waarvan dus afgeweken wordt. En een gebiedsnvu is doorgaans niet specifiek genoeg om te kunnen beoordelen hoe specifieke plannen er uit zien. Als er dan geen bindend advies is en dus ook geen verplichte participatie lijkt het een recept voor frustratie en ontevredenheid bij belanghebbenden.

Dan, voorzitter, participatie. Kan de wethouder toelichten hoe we dit gaan versterken? Welke eisen gaan we stellen aan participatie? Eerlijk gezegd denk ik dat vrij weinig mensen door de bomen door het participatiebos zien. In het stuk wordt aangegeven dat de inspraakverordening wordt aangepast en ook de participatieverordening. Zijn dit dezelfde documenten?

Voorzitter, rond participatie wordt verder gesteld dat dit nog verder wordt uitgewerkt als de wet al is ingevoerd. Dit zorgt ervoor dat huidige borgingsmechanismen (bijv zienswijze) vervallen maar er nog niets voor terug is gekomen. Ook wordt dan niet het idee van betere participatie toegepast, terwijl we als Den Haag er al niet goed voorstaan rond participatie. Waarom gaat het college hier niet voortvarender mee aan de slag?

Dan, voorzitter, over het verplicht stellen van participatie. Het lijkt mijn fractie willekeurig en ook onwenselijk om te zeggen: bindend advies betekent verplichte participatie. Want voor 70 woningen extra in een bestaande wijk zou participatie toch onmisbaar zijn. Het lijkt mijn fractie logischer om participatie standaard te verplichten bij afwijkingen van het omgevingsplan en vervolgens in het participatiebeleid onderscheid te maken in de vorm van participatie; voor een aantal zaken volstaat informatie maar in andere gevallen is het logisch dat de buurt meegenomen wordt en mee kan praten over de gevolgen van ontwikkelingen van bijvoorbeeld een transformatie van kantoor naar 200 woningen. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan?

Afsluitend, beschikbaarheid en inzichtelijkheid: voor participatie is het belangrijk om helderheid te scheppen over de verschillende documenten en processen die hierbij komen kijken. Kan de wethouder aangeven of het college verwacht dat dit echt zo is? Is het digitale stelsel omgevingswet voor inwoners straks toegankelijk en inzichtelijk? Kunnen inwoners bijvoorbeeld zien wat de status is van een project en of er participatie plaatsvindt voorafgaand aan een vergunningsaanvraag?

Voorzitter, tot zover.