Bijdrage Jaar­re­kening 2022


Raad

6 juli 2023

Voorzitter,

Op basis van de jaarrekening kunnen we concluderen dat bij de vele gemeentelijke projecten vertraging eerder regel is dan uitzondering. Bij sommige projecten, zoals die bij de Zwolsestraat en de Duinpaviljoens, hopen we dat uitstel afstel betekent. Echter, er zijn ook veel projecten op het gebied van groen en klimaat die uitgesteld worden waardoor de klimaatcrisis en ecologische crisis onvoldoende aangepakt worden.


Voorzitter, in de cijfers zien we dit ook terug. De doelen van CO2-besparing of gescheiden afvalinzameling worden al tijden niet gehaald. Ook zien we dat er steeds plannen zijn om het schaarse groen te laten verdwijnen en zien we dat de beloofde natuuruitbreidingen vooruitgeschoven worden. Dit is zorgelijk.


Als we kijken naar dier en natuur blijft er veel geld op de plank liggen en stroomt in de algemene reserves. Wat ons betreft zou het goed zijn om een deel hiervan te reserveren om de ecologische knelpunten aan te pakken en de hondenlosloopgebieden te verbeteren. Vandaar het amendement met de titel Investeer in dier en natuur hiermee zorgen we ervoor dat een extra bedrag van 0,5 miljoen besteed wordt aan hondenlosloopgebieden en de ecologische zones.


We zouden de Partij voor de Dieren niet zijn als we tegelijkertijd niet meer moties op dierenwelzijn zouden indienen. Een om de pakkans van dierenmishandelaars te vergroten de motie:

Verzoekt het college:

 • om jaarlijkse themadagen te stimuleren voor de BOA’s en agenten (beide met het taakaccent dieren) die het herkennen van signalen van dierenmishandeling, dieren verwaarlozing en huiselijk geweld vergroten;

 • bij deze themadagen experts in te zetten, die de handhavers voorzien van de benodigde kennis en kunde en hierover jaarlijks in de programmarekening over te informeren.


Verder een om te zorgen dat de wettelijke taak van de wildopvang goed kan worden uitgevoerd. De gemeente geeft nu 0,26 cent per dier en dat is natuurlijk ver onder de kosten. Vandaar de motie:

Verzoekt het college:

 • de financiële bijdrage voor uitvoeren van de wettelijke taak voor het ophalen en verwijderen van dode dieren te verhogen om zo meer de daadwerkelijke kosten die worden gemaakt te dekken;

 • hiervoor een voorstel te presenteren in de programmabegroting 2024.

Tot slot nog een motie met de SP over een noodfonds voor minima met huisdieren. Andere gemeenten kunnen het; waarom wij niet?

 • Verzoekt het college:

 • om samen met de Haagse dierenartsen (o.a. De Dierenartsenkring Haaglanden) en fondsen een noodfonds voor Haagse minima met huisdieren te starten voor medische noodgevallen;

 • in de programmabegroting hierover te rapporteren.


Dan maak ik de overstap naar de openbare ruimte. Hier kunnen we ook wat stappen bijzetten. Allereerst op walstroom. Wat ons betreft kunnen we dit in een stroomversnelling brengen. Maar een fractie van de schepen gebruikt het en we weten eigenlijk ook niet waar dat precies aan ligt. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

 • een plan naar de raad te sturen waarin wordt ingezet op het vergroten van het gebruik van walstroom;

 • hiervoor in kaart te brengen hoeveel van de schepen naar verwachting walstroom kunnen gebruiken en dit niet gebruiken en wat de reden hiervoor zijn;

 • daarbij aan te geven welke maatregelen genomen kunnen worden om te bereiken dat het gebruik van walstroom toeneemt.


Iets waar juist vertraging kan optreden is bij groene daken. We vrezen dat door de nieuwe subsidieregeling voor groene daken veel geld op de plank zal blijven liggen, terwijl dit gemeentebreed al een probleem blijkt. De subsidieregeling gold eerst voor heel de gemeente en kwam meestal niet op en nu mag slechts een heel klein deel van Den Haag gebruikmaken van de regeling. De kans is dus best aanwezig dat we van de regen in de drup belanden. Vandaar een motie om op tijd bij te sturen:

Verzoekt het college:

 • de uitputting van de subsidiepot te monitoren en de subsidieregeling uit te breiden tot een groter deel van Den Haag wanneer op 1 oktober 2023 nog meer dan 50% van de subsidiepot beschikbaar is.


Voorzitter, dan het verkeer; met meer aandacht voor de fiets, moet er ook meer aandacht zijn voor fietsparkeerplekken. Zeker in de woonwijken, zien we dat bomen vaak worden gebruikt als fietsenstalling, soms met schade tot gevolg. Maak het dus makkelijker voor bewoners om fietsnietjes aan te vragen. Dat doen we via de volgende motie:


Verzoekt het college:

 • een pilot in te voeren waarbij de voorwaarden om fietsnietjes aan te mogen vragen worden verlaagd en dit actief te communiceren via de (sociale) media van de gemeente;

 • de raad te informeren over de resultaten.


Dan nog over verkeer. Laten we snel een autovrije dag invoeren! Vandaar de motie:

Verzoekt het college:

 • volgend jaar de autovrije dag weer in te voeren.


Voorzitter, ik begon met aangeven dat we als gemeente veel geld op de plank laten liggen. Veel mensen hebben die luxe echter niet. Die draaien elk dubbeltje om. In bijzondere gevallen kan je dan vrijstelling krijgen in gemeentelijke belastingen. Wij stellen voor om net als in andere steden de vermogensnorm te verhogen om iets meer ademruimte aan mensen te geven. Vandaar de motie samen met de SP:

Verzoekt het college:

 • de vermogensnorm naar richtlijnen van het Rijk vanaf 1 januari 2024 te verhogen en dit mee te nemen in de nieuwe begroting.


Voorzitter, ook op dit sociale aspect kunnen we wat de Partij voor de Dieren betreft dus meer doen. Hetzelfde geldt voor het bouwen van sociale woningen. 20% van de woningen die gebouwd worden zijn sociaal, waardoor het percentage sociale woningen al tientallen jaren daalt. Dit moet wat ons betreft anders. En een van de duidelijke belemmeringen rond de sociale woningen zijn de parkeerplaatsen; deze zijn heel duur en worden maar mondjesmaat gebruikt. Vandaar een onderzoeksmotie hierover:

Verzoekt het college:

 • te onderzoeken, samen met woningcorporaties, hoe vaak in Den Haag het voorkomt dat parkeerplaatsen die vanwege de parkeernorm gerealiseerd moeten worden bij sociale woningen weinig gebruikt worden;

 • te onderzoeken of een mogelijk verschil verklaard wordt door het feit dat de parkeernorm is gebaseerd op autogebruik los van een hoog tarief voor een plek in een parkeergarage;

 • te onderzoeken hoeveel van de gebouwde (sociale) parkeervoorzieningen een verplichte bijdrage van bewoners vraagt ook al hebben ze geen auto.


Verder een motie over een hele kwetsbare doelgroep, namelijk de queer dakloze jongeren. Hierover de motie:

Verzoekt het college:

 • om per direct een opvanglocatie voor daklozen queer jongeren te realiseren;

 • bij de begroting zowel budget als een uitgewerkt plan voor kleinschalige opvang voor dakloze queer jongeren te realiseren.


Ook op andere thema’s lopen we achter. Zo komt het zelden voor dat Woo-verzoeken op tijd worden voldaan, terwijl dit gewoon een wettelijke plicht is. We roepen het college op om een tandje bij te zetten. Vandaar de motie:

Verzoekt het college: jaarlijks aan de raad te rapporteren over:

a. het aantal ontvangen verzoeken op basis van de Wet Open Overheid;

b. het aantal verzoeken dat tijdig is afgehandeld;

c. het aantal verzoeken dat is toegekend en afgewezen;

d. de stand van zaken met betrekking tot de personele capaciteit voor de afhandeling van verzoeken;

e. het aantal zaken waarin de gemeente dwangsommen heeft betaald.

f. het bedrag aan uitgekeerde dwangsommen;

een verbetertraject op te stellen om de naleving van de wet te verbeteren en de communicatie met indieners te verbeteren.


Voorzitter, tot slot. Laten we stoppen met het financieren van de economische lobbyclub Economic Board The Hague. We besteden al miljoenen aan de economische tak van de MRDH. Bovendien creëert het een eerlijker speelveld tussen belangenvertegenwoordigers. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

 • te stoppen met het subsidiëren van het EBTH.