Bijdrage Ontmoe­tingskerk


Cie Ruimte

3 februari 2021

Ochtend 3 feb

Verslag van de commissie Ruimte van 20 november 2019 (raadsinformatie.nl)

Voorzitter,

Bij de vorige bespreking was de Commissie duidelijk. Er is onvoldoende participatie geweest. De wethouder heeft toen aangegeven in gesprek te gaan met de buurt en te kijken of het plan kan worden aangepast. Uiteindelijk is de wethouder op bezoek geweest, maar er is niets met de zorgen van de bewoners gedaan. Waarom niet? Ergens buiten met bewoners een keer spreken staat niet gelijk aan participatie.

Wat de Partij voor de Dieren betreft zou dit plan van 9 verdiepingen van tafel moeten. Er verdwijnt groen, het voldoet niet aan de participatie-eisen, niet aan de woonagenda en niet aan het coalitieakkoord. Er komen namelijk geen sociale huurwoningen en de bestaande stad wordt niet beter van het slopen van dit beeldbepalende gebouw. Graag een reactie van de wethouder op deze punten.

Voorzitter, weer wordt een beeldbepalend gebouw gesloopt. Dit terwijl de afdeling monumenten de sloop eerder heeft proberen te voorkomen. Kan de wethouder specifiek ingaan op welke mogelijkheden van renovatie concreet zijn onderzocht? Het blijft vrij vaag of hier echt serieus naar is gekeken; naast het plan van een enorm hoge toren. Ook hoort mijn fractie graag waarom de projectontwikkelaar niet meewerkt aan een bewonersplan voor hergebruik.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt het al met al onverstandig dat het college een plan wil goedkeuren dat tegen de vele gemeentelijke kaders ingaat waarbij er grote bezwaren van de buurt leven.