Bijdrage Ontwerp­be­stem­mingsplan Steen­zicht en Ruimzicht


31 augustus 2022

Voorzitter,

Als we dit document bekijken zitten we met vele vragen. Wij hopen dat de wethouder deze in elk geval kan beantwoorden voordat het plan ter besluitvorming voorligt. Ik ga ze langs:

  • Is de overeenkomst met Staedion en Heijmans voor deze ontwikkeling al getekend? Kan de wethouder deze naar de raad sturen?

  • Met het tekenen van de overeenkomst; hoeveel financiële risico’s neemt de gemeente op zich?

  • Is al toestemming gegeven voor de staatssteun door de Europese Commissie? Is überhaupt al genotificeerd?

  • In de watertoets wordt aangegeven dat er sprake is van een toename van het verhard oppervlakte met 2.265 m2. Hoe verhoudt dat zich met het uitgangspunt dat er niet groen zou verdwijnen?

  • Waarom wordt er gebruik gemaakt van deze milieu effect inschatting zonder beoordeling van de commissie MER over de project MER? Eigenlijk kan je op zo’n manier, door het op te delen in kleine deelprojecten de beoordeling ontlopen? Helemaal omdat de MER beoordeling voor de structuurvisie er nu nog niet is.

  • Waar wordt de benodigde watercompensatie gerealiseerd?

  • Hoeveel bomen worden concreet met dit plan gekapt? (of kan je dat zien op het plaatje van p. 66) Kan er een meer overzichtelijke weergave komen bij het bestemmingsplan?

  • Aangegeven wordt dat verblijfplaatsen van de (gewone en ruige) dwergvleermuizen verdwijnen. Wat wordt concreet gedaan om de negatieve gevolgen te beperken? Is de ontheffing van de Wnb al verkregen?

  • Aangegeven wordt dat er 70 parkeerplaatsen tekort komen. Wat wordt hiermee gedaan? Hoe wordt voorkomen dat dit plan hierop sneuvelt?

  • Tot slot de bodem. Aangegeven wordt dat het plangebied verdacht is voor lichte bodemverontreiniging met zware metalen, minerale olie, PAK en PCB in de bodem. Ook wordt aangegeven dat asbest in de grond is. Verder wordt gezegd dat de grond licht verontreinigd is met PFAS. In alle gevallen wordt aangegeven dat sanerende maatregelen of nader onderzoek niet nodig is. Kan de wethouder dit toelichten? Hoe kan er op zoveel verschillende aspecten verontreiniging zijn maar wordt er niks mee gedaan?

Interessant voor jou

Bijdrage Initiatiefvoorstel Studentenhuisvesting op Orde

Lees verder

Bijdrage Geluidsmaatregelen Fokker Terminal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer