Bijdrage Parkeer­debat


16 november 2023

We spreken vaak over de beperkte ruimte in de stad en hoe niet alles kan. Toch lijkt het gesprek over minder parkeerplekken nog steeds taboe te zijn. Terwijl er zo veel mogelijk is op de ruimte van maar 1 autoparkeerplek: je kan er 10 fietsen parkeren. Je kan er een boom planten. Er kan een bankje staan, of een buurttuin aangelegd worden. Waarom heeft een automobilist, voor 90 euro per jaar, recht op 12m2 van de openbare ruimte voor privégebruik, en andere bewoners niet? Ik wil ook wel 12m2 in mijn staat voor een fietsparkeerplek en een moestuintje, maar daar heb ik geen recht op. Automobilisten worden wat dat betreft voorgetrokken.

En voorzitter, als we geen scherpe keuzes durven te maken, wordt het percentage blik in de openbare ruimte alleen maar groter. Het kennisinstituut voor mobiliteit heeft vastgesteld dat auto’s steeds zwaarder én groter worden. Grotere auto’s betekent nog meer beslag op de openbare ruimte. Het komt nu al vaak voor dat langere of bredere auto’s het moeilijk maken om over de stoep te lopen. De Partij voor de Dieren is wel benieuwd of er meer gestuurd kan worden met een gedifferentieerd parkeertarief op basis de lengte, het gewicht of de emissie van de auto. Of een lager tarief voor deelauto’s. Amsterdam had dit eerder al eens, en steden in Frankrijk en Duitsland hebben het tegenwoordig ook. Is de wethouder bereid om te onderzoeken op welke manier dit mogelijk is in Den Haag?

Als we willen dat mensen de auto laten staan, of nooit een auto aanschaffen, moet er veel meer gebeuren om gedrag van mensen te veranderen. Want ja, sommige mensen hebben een auto nodig voor hun werk, maar auto’s staan gemiddeld 90% van de tijd stil. Veel mensen hebben een auto uit gewenning, niet uit noodzaak. Die mensen moeten we bereiken, beter informeren en aantrekkelijke alternatieven bieden.

In het coalitieakkoord staat dat het college mensen met een pakket van andere vormen van mobiliteit, waaronder deelmobiliteit, wil verleiden om de auto vaker te laten staan. Wat moeten we ons hierbij voorstellen? Is dit pakket inderdaad aangeboden in de gebieden waar betaald parkeren is ingevoerd? Wat doet de wethouder om deelvervoer blijvend onder de aandacht te brengen bij bewoners, zeker in gebieden waar geen of minder bewonersvergunningen worden afgegeven?

Daarnaast krijgen we consequent meldingen van foutgeparkeerde deelmobiliteit; en dan met name de scooters. De Raad van State deed eerder dit jaar uitspraak dat een boete voor foutparkeren voor de rekening van de verhuurder is. Is de wethouder daar bekend mee? Hoe kan het dat de handhaving hierop nog steeds zo slecht en onduidelijk is geregeld? Graag een reactie van de wethouder.

Dan nog kort over fietsen, voorzitter. Onlangs heeft de Partij voor de Dieren 55 schriftelijke vragen ingediend over fietsparkeren, dus die zal ik niet allemaal herhalen, ik neem aan dat de wethouder daar al voortvarend mee aan de slag is. Echter, sinds een paar weken is de fietsenstalling bij het Centraal Station gesloten. Hiervoor zouden o.a. alternatieve plekken komen aan de Zwarteweg, maar er zijn hier geen fietsnietjes neergezet. Het gevolg is dat fietsen die de gracht in vallen en een grote chaos aan geparkeerde fietsen, ook op plekken waar het niet de bedoeling is zoals op de brug, omdat men niet het risico wil lopen dat hun fiets met 1 windvlaag in het water wordt geblazen omdat ze het nergens aan vast kunnen zetten. Daardoor is ook nog eens de route met de blindegeleidelijn volledig geblokkeerd. Dat kan niet de bedoeling zijn. Wanneer worden de veilige fietsparkeerplekken gerealiseerd en waarom duurt het zo lang?