Bijdrage Plan­uit­wer­kings­kader SoZa


8 december 2021

Voorzitter,

Wat de Partij voor de Dieren betreft is niet de portemonnee van de ontwikkelaar leidend, maar het publieke belang. Het stadsbestuur kiest er regelmatig voor om deze twee op een lijn te stellen, bijvoorbeeld door bij participatie alleen met de ontwikkelaar te spreken. Wat de Partij voor de Dieren moet dit anders. Ook is de afgelopen tijd onvoldoende gekeken naar de mogelijkheid van behoud. Insprekers noemden al waarom behoud duurzamer is en cultureel waardevol is. Juist bestaande gebouwen hebben identiteit; laten we die koesteren. Verder worden weer voorzieningen niet goed in kaart gebracht en wordt niet aan de groennorm voldaan. Op deze punten komt de Partij voor de Dieren met amendementen.

In deze commissievergadering zou ik nog op drie punten reactie wensen. Allereerst het woonprogramma. We hebben hierover een brief gekregen dat aanpassing naar de 30% norm niet mogelijk zou zijn. Ik vind dit een gek advies. Het college schetst een risico op planschade terwijl de raad zich op dit onderwerp nooit heeft uitgesproken. Er is slechts een briefje van het college. Kan de wethouder uitleggen hoe een briefje van het college aan een ministerie de raad kan committeren om niet een bepaald woonprogramma te eisen? Betekent dit dat het college elke keer in onderhandeling met ontwikkelaars raadsbevoegdheden wegschrijft? Waarom doet het college dit dan?

Dan de participatie en bouwhoogte. Op basis van de bijeenkomst; welke mogelijkheden ziet de wethouder voor aanpassing? Kan de wethouder ingaan op de verschillende opties? Het college zegt dat 75 meter niet wenselijk is. Is een max van 100 meter dan wel mogelijk? Als het college zo nadrukkelijk naar de business case van de ontwikkelaar kijkt; waarom is het zo moeilijk voor het college om de hoogte aan te passen en met een alternatief te komen? Waarom ziet het college geen ruimte om het plan aan te passen en bijvoorbeeld een lagere parkeernorm of minder kantoorruimte als eis te stellen?

We zagen net het idee van een parkeergarage bovengronds bouwen. Kan het college ingaan op het nu voorliggende plan? Wordt de tuin overdag wel of niet toegankelijk? En hoe verandert dit met de bovengronds parkeren?

Kan tot slot worden ingegaan op de waterberging? Wordt de waterberging op eigen terrein gerealiseerd of gaat de gemeente haar eigen terrein hiervoor opofferen? Ik lees bijvoorbeeld ‘Er zal ook een grotere groene openbare verblijfsplek aan de Schenk gerealiseerd worden die onder andere regenwater kan opvangen.’ Wat betekent dit?