Bijdrage Voornemen voor inspraak vrijgeven concept-tran­si­tie­visie warmte


2 december 2021

Voorzitter,

Al jaren wachten we op een visie van dit college op de energietransitie. Eerst zou het in het stedelijk energieplan komen, toen in de wijkenergieplannen en uiteindelijk zou het toch echt in de Transitievisie Warmte komen.

Wordt het lange wachten met de concept Transitievisie beloond? Nee, totaal niet, voorzitter.

Het is mijn fractie volstrekt onduidelijk wat we aan dit stuk hebben en waarom we zo lang hebben zitten wachten om dit nietszeggende stuk te ontvangen.

“De Transitievisie Warmte geeft het snelst haalbare traject aan om de energietransitie te doorlopen,” zegt het college. Daar is héél veel op af te dingen. Om te beginnen: welk traject, vraag ik aan de wethouder? De Partij voor de Dieren heeft geen concrete tussendoelen in het stuk kunnen ontdekken. Terwijl we zo graag zouden zien dat de gemeente een concreet pad uitstippelt op weg naar het einddoel. Waar blijft dat ‘traject’? Kunnen we bijvoorbeeld een tijdpad krijgen van wanneer geothermiebronnen gerealiseerd zullen worden? Of een tijdpad voor wanneer alle warmtenetten klaar zijn voor aansluiting op duurzame bronnen? En hoe worden bewoners bij al deze tussenstappen betrokken?

Met bezweringen over het “snelst haalbare traject” neemt de wethouder stilletjes afscheid van een klimaatneutraal Den Haag in 2030. Zo ligt het doel om alle buurten aan te sluiten op een schone energiebron na 2030. Ook zijn niet alle warmtenetten in 2030 aangepast aan schone warmtebronnen, volgens deze Transitievisie. Terwijl 2030 een coalitieafspraak is. Waarom wijkt de wethouder af van de coalitieafspraken?

Dit college neemt geen verantwoordelijkheid en gooit veel op het bordje van het Rijk. Zelfs het stellen van doelen voor wanneer de Haagse warmte-opwekking schoon is, laat het college aan het Rijk. Maar de gemeente kan hier toch prima eigen, ambitieuze doelstellingen hanteren? Waarom doet onze GroenLinks-wethouder dat niet?

Voor ongeveer de helft van de Hagenaren heeft het college nog geen idee van hun toekomstige duurzame warmtebron. De “warmteoptie is daar nog onduidelijk,” stelt het college. Dat kan toch niet, als je een “Transitievisie” schrijft? Dat kan toch niet, als je Den Haag in 2030 klimaatneutraal wilt hebben? Waarom laat het college de helft van Den Haag in onzekerheid?

Voorzitter, voor de andere helft van Den Haag is ook veel onduidelijk. Want hoe zorgt de gemeente ervoor dat wat er staat gebeurt? Wat gaat de gemeente concreet doen en welke bronnen komen waar? We missen ook uitgangspunten in het stuk voor het vormgeven van de transitie en de bronnen. Waarom is bijvoorbeeld het amendement van de RES hier niet in verwerkt?

Dan het lokale initiatievenfonds. Goed dat de Rekenkamer hier onderzoek naar gaat doen. Waarom is dit fonds niet eerder aan de raad voorgelegd? En waarom is de handreiking van de Rekenkamer niet doorlopen? Kan dit alsnog gebeuren?

Voorzitter, Zoals ik al aangaf het is voor ons lastig om te zien wat we met dit stuk aan moeten. De Partij voor de Dieren stuurt de wethouder terug naar de tekentafel. Aan dit stuk heeft de stad niets.