Bijdrage program­ma­re­kening 2021


Commissies

23 juni 2022

Inhoudsopgave

Stadsontwikkeling en Wonen & Programma 9: Buitenruimte (alleen voor wat betreft zeehavens en strandbeleid)

Voorzitter,

We zitten in een wooncrisis en het is een uitdaging om in een stad als Den Haag te bouwen en tegelijkertijd de leefbaarheid op peil te houden. Ik wil vandaag op zeven specifieke punten van de wethouder een reactie.

Allereerst over de parkeernorm. We hebben zorgen over het feit dat vele partijen parkeren belangrijker lijken te vinden dan wonen. Hierdoor komen vele projecten niet van de grond. Hoe kijkt de wethouder hiernaar? Moeten we niet ons fundamenteel bezinnen over de norm? Wat kan de wethouder zeggen over hoe het afgelopen jaar is omgegaan met deze norm?

Ten tweede zien we dat er snel voor sloop wordt gekozen terwijl renovatie ook mogelijk is. Hoe kijkt de wethouder hiernaar? Hoe beziet de wethouder het feit dat een drijver voor deze keuze vaak de parkeernorm is?

Ten derde speelt vaak een keuze tussen hotels en woningen. Mijn fractie begrijpt best dat ontwikkelaars liever hotels willen, maar is dit echt in het belang van Den Haag? We kunnen toch beter die ruimte gebruiken voor woningen en voorzieningen?

Ten vierde, de kleine woningen. 40 m2 lijkt een ondergrens, maar voor bijzondere concepten kan hiervan afgeweken worden. Dit is mijn fractie een doorn in het oog omdat er geen duidelijke omkadering is hiervan. Gaat de wethouder dit aanpakken? Hoe vaak is het afgelopen jaar door een projectontwikkelaar aangegeven dat sprake is van een bijzonder concept?

Ten vijfde, de sociale woningen. Projectontwikkelaars willen die het liefst niet bouwen. Er worden daarvoor allerlei redenen bedacht. Hoe kijkt de wethouder daarna? En hoe naar het feit dat veel projecten net onder de 75 woningen komen om de normen te omzeilen?

Ten zesde, over de maatschappelijke opvang. Wat wordt gedaan om de doorstroming te versnellen? Zijn er al nieuwe locaties in zicht? Zijn er al locaties op het oog voor de winteropvang?

Ten zevende, de leefbaarheid. Dit komt onder druk te staan indien de beeldkwaliteit niet op orde is, er te weinig voorzieningen zijn en de openbare ruimte onaantrekkelijk is. Hoe zet de wethouder in op verbetering? Wanneer zien we dat de LER serieus wordt gebruikt? Wanneer krijgen we als raad de evaluatie van de LER?

Voorzitter, dan een ander onderwerp, de zeehavens. Wat ons betreft is het raar dat we geld stoppen in de visserij en cruiseschepen. Allereerst de visserij. Terwijl landelijk de visserij wordt gesaneerd en vissersboten niet meer uitvaren willen we inzetten op meer. Waarom? En waarom willen we zo graag vervuilende cruiseschepen naar Den Haag trekken?

Voorzitter, dan een vraag over Laak. Er worden momenteel veel dakopbouwen toegestaan in combinatie met splitsing. Hoe kan dit? Zo blijft de hoeveelheid bewoners toenemen waardoor de druk op de openbare ruimte en het afvalprobleem erger worden.

Dan nog een vraag over 2 projecten. Kan de wethouder ingaan op de stand van zaken rond het KJ-Plein? Waarom maakt de gemeente geen haast met de grondlevering? Is dat niet het moment dat de grond door de ontwikkelaar ook moet worden betaald? Waarom wordt er niet een tijdelijke inrichting gekozen? Kan de wethouder verder ingaan op de beruchte toren C. Waarom is de pleister hier nog niet vanaf getrokken en het contract ontbonden?

Tot slot, stikstof. De wethouder geeft steeds aan dat er een stikstofprobleem is. Hoe kan het dan zijn dat geen enkel bouwproject niet door kan gaan vanwege die regels?

Vastgoed en Grondbeleid

Voorzitter,

We maken ons zorgen om de trage vooruitgang op het gebied van het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Er zijn maar 15 verduurzamingsprojecten uitgevoerd in 2021 op een totaal van honderden gebouwen. Wanneer komt eindelijk de versnelling en geeft de gemeente het goede voorbeeld?

Openbare orde en veiligheid

Voorzitter,

Een korte vraag over demonstraties. Kan de burgemeester een stand van zaken geven over het demonstreren rondom de Tweede Kamer? Is hier al een oplossing voor bedacht? Het kan toch niet zo zijn dat demonstranten tijdens de gehele verbouwing van het Binnenhof niet fatsoenlijk terecht kunnen?

Ook wil onze fractie nog een vraag stellen over de aanpak dierenmishandeling. In de technische vragenronde hebben we hier ook al een aantal vragen over gesteld, maar sommige gestelde vragen zijn niet volledig beantwoord. Vandaar de volgende vraag. In eerdere debatten en schriftelijke vragen is in 2021 aangegeven dat er in overleg met diverse instanties als de LID, NVWA en de gemeentelijke boa’s een betere samenwerking dierenmishandeling zou ontstaan. Daarbij zou ook een vertaling komen voor een lokale werkwijze. Is deze lokale vertaling al gemaakt? En kan deze lokale werkwijze met ons gedeeld worden?

Economie

Voorzitter,

Voorzitter, we kijken terug op een bijzonder jaar en hebben weer volop de blik vooruit. We hebben hier vele technische vragen over gesteld, dank voor de beantwoording inderdaad; en lichten nu enkele belangrijke punten van beleid uit.

De ‘Economische visie Den Haag+ 2030 kent als ambitie dat de economie inspeelt op wereldwijde opgaven als de zorg voor het klimaat. Een mooie ambitie, maar we zien toch maar al te vaak dat men in de valkuil trapt om ‘duurzaamheid’ als marketingtruc te gebruiken. In de praktijk is er geen sprake van normen, noch criteria, laat staan een inspirerende visie of daadwerkelijk groen beleid. Mijn fractie zal zich blijven verzetten tegen een heilig geloof in oneindige economische groei. Laten we echt werk maken van duurzame economische ontwikkeling - naar een sociaal minimum en economische bloei voor alle Hagenaars. Zonder groepen te vergeten. En zonder onze toekomstige generaties tekort te doen.

Dan hebben we drie specifieke punten die we willen uitlichten.

Punt 1: het ondernemersportaal. Ik ben zelf al 30 jaar ondernemer in Den Haag. Ook als ondernemer vind ik verduurzaming ontzettend belangrijk, maar ik heb alles zelf moeten uitzoeken. Veel ondernemers hebben nou eenmaal hulp nodig en al te makkelijk wordt verduurzaming als lastig en kostenverhogend weggezet. Maar met wat hulp en voorlichting blijkt; je doet het niet alleen voor planeet maar juist ook voor je bedrijf! Het is juist kostenbesparend, mijn 100 jaar oude pand is nu vrijwel energieneutraal, het verhoogt plezier en de aantrekkingskracht van de onderneming.

Wanneer gaan we onze ondernemers hier nou eens echt actief mee helpen? Voor deze bewustwording is een veel actievere rol van de gemeente nodig. Wat zijn nu precies de doelen op het gebied van duurzaamheid? Welke rol speelt het ondernemersportaal hierin? Wat is er nodig om die doelen te behalen?

Punt 2: duurzaamheidskringen. Deze worden regelmatig genoemd en het zijn soms mooie initiatieven van ondernemers met hoopvolle en aansprekende resultaten. Maar wat is nu precies het doel van de gemeente hiermee, wat zijn de ambities? Wat draagt de gemeente bij aan hun succes? Van de huidige 5 sectoren zijn vooral strandpaviljoens en festivals actief, maar met slechts een zeer beperkt deel van de sector.

 • Wat gaat de gemeente doen om dit te vergroten?

 • De andere drie sectoren - hotels, zorg en Binckhorst - hebben nog nauwelijks resultaten. Wat gaat de gemeente daar aan doen?

En wordt het niet eens tijd voor nieuwe sectoren? Wij hebben daar wel suggesties voor: de maakindustrie, de bouw, toerisme, Scheveningen. Kan de wethouder hier op reageren?

Wij willen dat de gemeente een duurzaamheidscoördinator aanstelt, die vanuit de gemeente de duurzaamheidskringen initieert, ondersteunt, stuurt en uitrolt. Kan de Wethouder ook hier op reageren? En is de wethouder het met ons eens dat hier in de volgende begroting ook meer ruimte voor moet zijn?

Punt 3: toerisme. In antwoord op onze vragen geeft het college aan dat men in het geheel niet kijkt naar de herkomst van toeristen, terwijl juist dat van groot belang is voor de enorme milieubelasting die we daarmee veroorzaken.

 • Is de wethouder bereid om toch meer te gaan kijken naar de herkomst van de toeristen?

 • En als dat inzichtelijk is, daarom minder in te zetten op het binnenhalen van toeristen uit verre vliegbestemmingen?

`Als de coronacrisis ons één ding heeft geleerd is dat de toerisme industrie fragiel is. En bij een volgende golf, of de volgende pandemie, weer direct in grote problemen komt. Bovendien: uit de Monitor Toerisme waar naar verwezen wordt, blijkt het sterkste sentiment in Den Haag negatief te zijn, nl: toerisme ‘creëert te drukke straten, winkels en OV’. Amsterdam laat in dezelfde grafiek zien dat toename van toerisme de negativiteit flink versterkt. Dat is dan toch juist reden om strategie voor groei los te laten?

 • Daarom pleiten we voor een minder hoog budget voor toerisme, meer aandacht voor de eigen bewoners en zo houden we meer geld over voor eigen toerisme.


Tot zover

Buitenruimte

Voorzitter,

Mijn bijdrage is opgesplitst in twee delen; openbare ruimte en dierenwelzijn.

Op de kaart over de verspreiding van de Aziatische duizendknoop in de openbare ruimte, zien we meer groeiplaatsen bijkomen dan gesaneerde plekken. Ook duurt het verwerken van meldingen en updaten van de kaart vele weken. Vooralsnog lijkt het dat veel plaatsen onbehandeld doorgroeien en er veel nieuwe groeiplaatsen bijkomen. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat de aanpak van de Duizendknoop moet worden opgeschaald qua omvang en budget om effectief te kunnen zijn?

Verder lezen we over een Monitoringsplan o.a. biodiversiteit dat begin 2023 gereed zal zijn. Dat is goed nieuws. Welke onderwerpen worden daarvoor gemonitord en wordt jaarrond gemonitord? Door wie wordt die monitoring uitgevoerd?

De Nieuwe Driemanspolder uit de technische vragen blijkt dat wordt gesproken over het toegankelijk maken voor inwoners. Kan de wethouder toelichten wat dat betekent? Vallen hier recreatievoorzieningen onder? Hoe en wanneer wordt de raad geïnformeerd?

Dan het Nationaal Park Hollandse Duinen. In 2021 hebben diverse werkbijeenkomsten plaatsgevonden. Vorige zomer heb ik met de stichting Hart voor Meijendel dit prachtige gebied bezocht en daarbij ook de kwetsbaarheden gezien voor dit beschermde groengebied. Er zijn verschillende visies en ambities die ingrijpende gevolgen hebben voor het natuurgebied door toenemende toerisme en recreatie. Echter is de planning verre van concreet. Want hoe kunnen we als raad bijsturen? Kan de wethouder niet geregeld een voortgangsrapportage sturen over de planvorming van projecten? En is de wethouder bereid om bij het bestuur van het project te vragen om de notulen van de gespreksverslagen uit 2021 te delen met de raad?

Dan Dierenwelzijn:

Er is eindelijk gestart met de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van de wettelijke taken. Er is onderzoek gedaan naar een marktconforme vergoeding. Kan de wethouder toelichten wat we daaronder verstaan? En kan de wethouder het advies van Twynstra Gudde met de raad delen?

Vorig jaar hebben we het gehad over de wantoestanden in het Haags Dierencentrum. De wethouder zou in overleg treden met haar collega in Rijswijk en een melding doen bij de LID. Onlangs kreeg mijn fractie nieuwe signalen omtrent het vertrek van meerdere medewerkers. Kan de wethouder toelichten hoe het met de acties staat en hoe dierenwelzijn nog steeds geborgd kan worden in deze organisatie met opnieuw vertrekkende experts?

De wildopvangcentra

Landelijk is besloten om met opvangcentra, provincies en gemeenten in gesprek te treden over financiële ondersteuning. Een aantal gemeenten is proactief zelf aan de slag gegaan, in onze regio Pijnacker -Nootdorp, Zoetermeer en Leidschendam Voorburg, om de wildopvangcentra financieel te ondersteunen voor de verzorging en opvang van gewonde in het wild levende dieren. Kan het college toelichten of vorig jaar gesprekken zijn gevoerd met wildopvangcentra? En waarom volgen we het voorbeeld van de andere steden niet?

De stadsboerderijen

Onlangs werden we nog opgeschrikt door mishandelingen van dieren op de stadsboerderij in Laak. In het verleden hebben we meerdere praktijken daarvan gezien, een schaap die in de fik was gestoken, dieren opjagen in de weide en op ze rijden en stenen gooien naar runderen. Kan het college toelichten wat het afgelopen jaar is gedaan om de veiligheid van dieren op stadsboerderijen te garanderen? Wat is gedaan om dierenmishandeling te voorkomen? En welke maatregelen neemt de gemeente naar aanleiding van deze praktijken?

De Partij voor de Dieren heeft al vaker gevraagd naar het fokbeleid en de verkoop van de dieren. Het beleid blijft vragen oproepen, zowel als je kijkt naar de cijfers op de gemeentewebsite als het feit dat er dieren zijn verkocht aan melkveehouders. Bij de beantwoording van de technische vragen over welke bedrijven de dieren hebben gekocht en of alle verkochte dieren nog in leven zijn, geeft het college hetzelfde antwoord. Het college kan/wil die informatie niet geven omdat het privacy gevoelige informatie is.

Voorzitter, dit maakt het ook moeilijk om onze controlerende taak uit te voeren.

Zo zitten wij nog steeds met de vragen:

 • Welke criteria stellen we aan de toekomstige eigenaren, zijn er nog aanvullende criteria t.o.v. De overeenkomst?

 • Welke prijs moet men betalen voor een dier?

 • Welke verkoopkanalen zetten we in?

 • Wat gebeurd er met de dieren op een boerderij, die nog niet verkocht zijn maar waar ook geen plek voor is op de boerderij?

 • En tot slot kan de wethouder met ons meedenken hoe we als raad kunnen controleren dat de verkochte dieren nog in leven zijn?

Tot zover

Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Voorzitter,

We zitten middenin een klimaatcrisis. Als we kijken wat er het afgelopen jaar is gedaan is dat te weinig. We hebben ook geen idee wat het effect van de maatregelen is die zijn genomen. Hoe kijkt de wethouder er zelf naar? Het Haags klimaatbeleid voelt als een schip wat doorvaart zonder kompas en kapitein.

Want, voorzitter, wat zeggen de cijfers wel? Ze laten zien dat de gemeente weer niet zijn CO2-doelen heeft gehaald. Tegelijkertijd zien we geen versnellingsmaatregelen om meer te doen. Ook het aantal transitieklare woningen is zeer laag. 3122 in plaats van de begrootte 7500. Waarom is het aantal zo laag? Ook het jaar van het dak lijkt helaas in stilte aan ons voorbij te zijn getrokken. Kan de wethouder aangeven wat hier nou de concrete successen van waren? Sowieso valt ons de communicatie van de gemeente wat tegen. Wat voor verbeteringen ziet de wethouder hierin?

Ook van de gemeentelijke organisatie zelf is het goede voorbeeld niet te verwachten. Hier is de CO2-uitstoot gestegen en het concern breed energiebeleid die eindigde in 2020 is nog steeds niet vernieuwd. Een handjevol panden zijn verduurzaamd, maar dit is natuurlijk vrij weinig als je kijkt naar het totale gemeentelijke bezit. Wanneer zien we een echte klimaataanpak?

De subsidiepot voor particulieren wordt zelfs niet volledig benut. Honderden subsidies, die vooral in rijke wijken landen, is te weinig om een vuist te maken en werk te maken van klimaatrechtvaardigheid. We roepen op tot actie.

Dit geldt ook voor het gescheiden afval. Hier was het doel slechts 38% en ook dit hebben we niet gehaald. Graag een reactie van de wethouder wat ze doet om wel het doel te gaan halen.

Ook wat de luchtkwaliteit betreft lijkt er weinig ambitie te zijn. Het college zegt te streven de WHO-normen in 2030 te behalen. Waarom niet wat harder doorpakken op de milieuzone, bijvoorbeeld ook rond laakhavens waar sprake is van ongezonde lucht?

Dan ons voedsel; 13% is plantaardig en 18% is biologisch. Dit is erg weinig gegeven het aangenomen initiatiefvoorstel. Waarom is dit percentage zo laag?

Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

Voorzitter,

Mijn bijdrage op dit programmaonderdeel spits ik toe op opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld, de queernota en de maatschappelijke opvang.

Huiselijk geweld

Uit de technische vragen die de Partij voor de Dieren heeft gesteld blijkt dat Stichting Mendoo, Veilig Thuis en Perspectief praten over mogelijkheden voor gezamenlijke opvang oftewel opvang nieuwe stijl. Waarom is de gemeente niet bij dit overleg aangeschoven? Welke stappen heeft het college het afgelopen jaar gezet om te werken aan opvang nieuwe stijl?

De queernota

Onze fractie heeft de wethouder aangespoord tot een speciale queer opvang, dat lijkt nu ten uitvoer te komen. De wethouder geeft aan dat voor 1 oktober een besluit wordt genomen over de opening. Moeten we hieruit opmaken dat de opvang per 1 oktober is geopend?

In beantwoording op de technische vragen geeft de wethouder aan dat in de loop van 2022 de gemeente de gesprekken omtrent de Trans Health Clinic weer oppakt. Aangezien de queernota nog 6 maanden loopt, vraag ik de wethouder naar de start van de pilot?

De wethouder geeft aan dat zorginstellingen het lastig vonden om uitvoering te geven aan de Roze Loper, onder andere door corona en personeelswisselingen. Het is bekend dat roze ouderen terug de kast in gaan zodra zij in een verpleeghuis verblijven. Daarom vraag ik de wethouder wat het afgelopen jaar is gedaan om een plan te ontwikkelen om zorginstellingen te stimuleren en waar nodig te ondersteunen in het ontwikkelen van queer beleid of om de Roze Loper te behalen?

Pesterijen tegen queer jongeren op scholen nemen toe. Vorige week verscheen een rapport van de ombudsman dat pleit voor een bredere aanpak tegen pesten. We hebben hier als raad vorig jaar een motie over aangenomen. Helaas gaf wethouder onderwijs aan dat de bestaande aanpak voldoende was. Nu vraag ik de wethouder emancipatie hoe hij terugkijkt op de aanpak in 2021 en of de wethouder emancipatie niets voelt voor een bredere aanpak tegen pesterijen niet alleen op school, maar ook op stage, in de wijk en bij de sportvereniging?

Maatschappelijke opvang

Eindelijk! Eindelijk hadden we als stad van Vrede en Recht een soort van permanente winteropvang voor iedereen. 7 oktober een memorabel moment waarbij de insprekers de hoofdrol vervulden. Graag deel ik nog wat woorden van Dhr. Melchior:

'Stel je eens voor dat je kletsnat bent, de nacht breekt aan, er is geen plek om droog te worden en je moet zo je tentje in kruipen. En dat dag in dag uit. Wachtend op de winteropvang die pas opengaat als de temperatuur onder nul zakt. Het is mensonterend.'

Maar vooral zijn vraag aan de gemeenteraad en de wethouder heeft mij diep geraakt. En omdat de raad flink vernieuwd is deel ik die vraag vandaag opnieuw:

 • Waarom moeten wij de gemeenteraad op onze blote knieën smeken om de winterkouderegeling dagelijks open te stellen? Er is permanente winteropvang nodig voor iedereen.'

Kan de wethouder terugblikken of de capaciteit voldoende was? Welke mensen zijn nu terecht gekomen bij de winterkouderegeling locatie? Waarom hebben deze mensen geen toegang gekregen tot de permanente winteropvang?

Uit beantwoording van de technische vragen blijkt verder dat het college door coronamiddelen van het Rijk en de onderbesteding op programma 8 geen beroep is gedaan op 2,6 miljoen uit de reserve Maatschappelijke opvang. De middelen vallen niet vrij en blijven beschikbaar. Uit de cijfers blijkt dat 3,5 miljoen nodig was voor de realisatie van de permanente winteropvang. Kan het college toezeggen deze 2,6 miljoen te bestemmen voor de realisatie van permanente winteropvang? Anders zijn we te laat omdat de opvang al per 1 november operationeel moet zijn.


Sport

Voorzitter,

mijn eerste bijdrage in de commissie samenleving.
Dank daarvoor.

We kunnen er niet meer omheen! Preventie moet ons doel zijn, zo blijkt meer dan ooit door de Covid pandemie die opnieuw een stempel drukte op het jaar 2021. Sport is een belangrijk onderdeel van voorkomen in plaats van genezen. Daarom wil mijn partij ook graag inzetten op het stimuleren van deelname aan sport door alle inwoners van Den Haag. Helaas blijkt dat kwetsbare inwoners, die juist ook het hardst zijn getroffen door Covid het lastig vinden weer te starten met bewegen. Er zijn voor deze mensen in 2021 onder andere online lessen georganiseerd. De pvdd wil graag weten of deze online lessen toereikend zijn geweest. Het is voor de pvdd nog niet duidelijk wat de doelstellingen waren voor 2021 om kwetsbare inwoners te stimuleren tot bewegen. En zijn deze mensen zelf ook betrokken geweest bij het maken van deze plannen?

Voorzitter, er zijn circa 20 topsport evenementen georganiseerd in 2021. De PvdD begrijpt dat topsport als inspiratiebron kan werken, maar maakt zich ook zorgen in hoeverre deze evenementen ten goede komen aan álle inwoners van Den Haag. Komen deze evenementen niet vooral ten goede aan mensen die al sport georiënteerd zijn en vooral aan mensen die van buiten Den Haag komen? Kan de wethouder aangeven of er inzichtelijk is wat voor publiek de topsportevenementen in den haag bezoekt?

Voorzitter, dan kunstgrasvelden. Deze velden dragen volgens mijn partij niet bij aan gezond sporten en een gezonde leefomgeving. Mijn partij wil daarom toch graag helder krijgen hoeveel kunstgrasvelden in beheer zijn en hoeveel daarvan nu nog rubbergranulaat bevatten. Ook is de renovatie van een aantal kunstgrasvelden in 2021 uitgesteld of vertraagd. Kan de wethouder verduidelijken of deze velden ook nog rubbergranulaat bevatten? Mijn partij begrijpt dat de wethouder deze cijfers niet direct beschikbaar heeft. Kan de wethouder toezeggen daar op schrift op terug te komen?

Cultuur, Bibliotheek en Media

Voorzitter,

Mijn fractie vond het jammer om te lezen dat de cultuurgelden die niet konden worden uitgegeven vanwege corona, niet op een andere manier toch in de sector terecht zijn gekomen. Ondanks financiële ondersteuning hebben we deze sector zien instorten in coronatijd.

Vooral de makers hadden hieronder te leiden, omdat zij van minder of geen steun ontvingen. Zou de wethouder kunnen laten onderzoeken hoe, in het geval van een volgende coronagolf of andere crisis, gereserveerde cultuurbudgetten toch in de sector - en dan met name bij de makers - terecht kunnen komen?

We zien in de programmarekeningen wat tegenvallers en vertragingen met de broedplaatsen en de broedplaatsenmakelaar. Wat heeft dit voor gevolgen? Is dit bijvoorbeeld de reden dat het mis ging met Future Intel? Is de makelaar nu weer op volle kracht? En zijn het digitaal informatieloket en een platform Broedplaatsen inmiddels actief?