Bijdrage Regio­visie Beschermd Wonen en Maat­schap­pe­lijke Opvang 2022-2025


Cie samen­leving

1 juni 2023

Er vindt voorlopig geen doordecentralisatie plaats voor maatschappelijke opvang, dus blijft Den Haag als centrumgemeente verantwoordelijk. Zoals het nu lijkt wordt hier in 2025 een besluit over genomen na een evaluatie van de doordecentralisatie beschermd wonen. Relevante ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke opvang nemen we wel mee in deze visie, maar vanwege de doordecentralisatie ligt het accent op beschermd wonen.

Met het rapport ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’3 schetst de commissie een toekomstbeeld hoe psychisch kwetsbare mensen volwaardig deel uit kunnen maken van de samenleving.

Sociale inclusie is en blijft ons streven. Inwoners die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken en/of te maken hebben met psychiatrische problemen of verstandelijke beperkingen horen er net als ieder ander bij. We willen dat zij volwaardig en zoveel als mogelijk mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving. Via onder meer onderwijs, werk, dag- of vrijetijdsbesteding, maar ook als onderdeel van een wijk en in relatie tot bijvoorbeeld buren, vrienden en familie. De hulp en ondersteuning die wordt ingezet focust daar op.

Op basis van cliëntenaantallen, expertise, schaalgrootte, kosten en zorgbehoefte wordt regionaal afgestemd wat nodig is en wat de behoefte is. Gister hoorde we een vlammend pleidooi over behoefte voor een specialistische kleinschalige opvang voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Kan de wethouder aangeven of deze mensen nu worden meegenomen in dit regiostuk.

Kan verder worden in gegaan wat regionaal nodig is en wat de behoefte is die tot dusver in kaart is gebracht?

Den Haag blijft als centrumgemeente verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang. Dat splitst zich uit in regie voeren en financiën ontvangen. Maar kan worden aangegeven hoe we regie voeren op concrete maatregelen en acties die we jaarlijks nemen? Hoe zorgen we ervoor dat we deze ambities en visies kunnen blijven volgen?

Hoe zetten we bijvoorbeeld in de regio in op meer convenant woningen? Hoe wordt dit geïmplementeerd in de bestuurlijk Tafel Wonen?