Bijdrage Taalnota ‘De taal van meedoen’


24 maart 2023

Voorzitter,

We evalueren vandaag de taalnota. Er wordt veel georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Voorzitter ik sluit mij aan bij de vragen over vraag en aanbod van taallessen van collega van de PvdA.

We lezen in de evaluatie terug dat het non-formele aanbod van taallessen veel vaker is gevolgd door vrouwen 65% en 35% door mannen. Op welke wijze gaat de wethouder deze bevinding in de nieuwe nota meenemen? Welke acties onderneemt hij?

Misschien kent u de piramide van Maslow, maar om open staan om te kunnen leren moeten eerst de basis omstandigheden waarin je leeft voldoende zijn. Pas dan ben je in staat om echt te leren en kennis in je op te nemen Veel mensen in onze stad zijn vanwege wat voor omstandigheden dan ook meer aan het overleven. Het is dan ook goed te lezen dat door middel van de genoemde change labs er meer wordt ingezet op maatwerk. In 2023 wordt een vervolg gegeven aan de change labs. Hoe wordt hier concreet invulling aan gegeven, is er inmiddels al voorzien in specifieke behoefte in de wijken? Ook lees ik in de nota terug dat taalles voor arbeidsmigranten voor hen vaak lastig te combineren is met de lange dagen die zij werken. Het Haags Werkbedrijf organiseert bijvoorbeeld een cursus Nederlands op de werkvloer. Kan de wethouder toelichten of deze werkwijze hier bijvoorbeeld ook zou kunnen werken. Bijvoorbeeld door middel van samenwerken met uitzendbureaus? zodat het voor hen haalbaar wordt om taalles te kunnen volgen?


Dan mijn laatste punt, jongeren. Is Binnen de regio Haaglanden is er onderzoek gedaan naar het stimuleren van jongeren om te blijven leren, ook na de leerplichtleeftijd. Aandacht voor het perspectief van jongeren speelt daarbij een belangrijke rol. De inzet van sleutelfiguren wordt hier genoemd. Hoe stimuleren we deze sleutelfiguren, zoals coaches etc. om hier actief in te blijven, en hoe ondersteunen we de sleutelfiguren?