Bijdrage Verkeers­vei­ligheid


30 maart 2023

Voorzitter,

Voor ons ligt een verkeersveiligheidsplan waar op papier de intentie is om wandelaars en fietsers op 1 te zetten, en de automobilist onderaan. Ook moet het aantal verkeersdoden terug naar 0. Die intenties juicht de Partij voor de Dieren natuurlijk toe. Maar hoge intenties stellen weinig voor als er niet ook verstrekkende maatregelen worden genomen en scherpe keuzes worden gemaakt. Vandaar een drietal moties van mijn fractie.

Ten eerste, in lijn met de aanbevelingen van de Fietsersbond de motie Sneller opwaarderen naar 30 km per uur. De geldende afspraak in Den Haag is om een straat pas op te waarderen naar 30 km-weg als de straat wordt ingericht naar de CROW richtlijnen. Dat kan nog tientallen jaren duren. Deze motie vraagt te onderzoeken of het mogelijk is om - net als Amsterdam - de werkwijze om te draaien: maak 30 km/u de norm in de bebouwde kom en ga daarna de straten opnieuw inrichten.

Ten tweede, de motie Snorfiets naar de rijbaan, die ik indien met ChristenUnie/SGP.

Verzoekt het college: bij herinrichting van wegen en bij verlagen van maximumsnelheid naar 30 km/u ervoor te kiezen snorfietsen op de rijbaan te laten rijden.

Tot slot, het gevaarlijke kruispunt Spui/Kalvermarkt/Grote Marktstraat. Levensgevaarlijke verkeerssituaties in de voortuin van het stadhuis. De wethouder blijft zeggen dat het niet gevaarlijk is omdat mensen er extra goed opletten. Daarmee gaat hij echter voorbij aan bewoners en bezoekers met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Niet iedereen kán goed uitkijken. Voor hén, maar vooral mét hen moet worden bezien welke maatregelen getroffen kunnen worden om ook voor hen dit kruispunt - en dan met name de tramhaltes en de route naar het stadhuis - veiliger kunnen worden gemaakt. Vandaar de motie Spui verkeersveilig voor iedereen. Deze dien ik in met D66, Hart voor Den Haag en ChristenUnie/SGP.