Bijdrage There­si­akerk


Commissie Ruimte

20 november 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren wil de bewoners complimenteren met het vele werk wat ze hebben verricht om de Theresiakerk te behouden.

Voorzitter, juist de Theresiakerk past goed in Oostbroek. Het moge duidelijk zijn dat de Partij voor de Dieren voorstander is van renovatie en wij steunen de bewoners volledig hierin. Het is duurzamer dan nieuwbouw, het kan een positieve impuls geven aan de wijk en Den Haag behoudt een stukje van haar karakter.

Voorzitter, in de brief van de wethouder spelen drie discussies door elkaar en de gemeente kiest ervoor om ze allen op één hoop te gooien en zo tot de conclusie te komen dat het plan doorgang kan vinden. Het gaat om de discussie of herbestemming mogelijk is, welke gemeentelijke belemmeringen hiervoor zijn en indien het nieuwbouwplan doorgaat welke aanpassingen hierin nodig zijn. Doordat de gemeente dit allemaal bij elkaar veegt gebruikt ze de parkeernorm om de renovatievariant van tafel te schuiven en doet ze alsof de voorgestelde nieuwbouwvariant de enige mogelijkheid is. Dit terwijl zelfs al zou voor nieuwbouw gekozen, dit een slecht plan is.

Voorzitter, we hebben bewoners de kans gegeven om met plannen te komen. En ze hebben alle verwachtingen overtroffen. Er lijkt geen twijfel bij de gemeente dat deze plannen ook mogelijk zijn. Echter, de gemeente kiest ervoor om star vast te houden aan de parkeernorm. Waarom hier niet wat flexibeler mee omgaan als dit ervoor zorgt dat dit beeldbepalende gebouw kan worden behouden? Daarnaast hebben beide initiatieven laten zien dat er zelfs met behoud van de parkeernorm een uitweg is te vinden. Graag een reactie van de wethouder.

Daarnaast werkt het bisdom en de beoogde ontwikkelaar niet mee. Hier is een simpele oplossing van de gemeente voor; niet meewerken. We hebben als gemeente heel duidelijk gemaakt dat renovatie de voorkeur heeft en dit komt financieel gewoon uit. De enige zuivere reactie van de gemeente is dan aan te geven dat we niet meewerken aan deze nieuwbouwvariant aangezien binnen het bestaande gebouw al genoeg mogelijkheden zijn. Waarom kiest de wethouder niet voor deze insteek? En waar baseert de wethouder de uitspraak op dat er geen sluitende business case is?

De wethouder geeft het nu weer als een eendimensionale keuze. Als gekozen wordt voor sloop moet dat met dit nieuwbouwplan. Dit terwijl dit plan onwenselijk is en sowieso aanpassing behoeft. Als de wethouder graag een nieuwbouwplan wil, waarom heeft de wethouder zich niet ingezet om een beter nieuwbouwplan op tafel te leggen? Eén die beter voor de verkeersveiligheid is en niet groen en openbare ruimte opoffert? Zo worden 21 bomen gekapt die niet worden herplant waaronder oude zeldzame. Duidelijk is dat juist in zo’n versteende wijk niet groene ruimte moet worden opgeofferd.

De Partij voor de Dieren ziet op dit moment geen enkele reden om in te stemmen met het voorliggende bouwplan. Een beeldbepalend gebouw wordt gesloopt en vervangen door een dertien in een dozijn woonblok. De hele wijk is sinds 1930 opgebouwd met deze kerk als anker en dat gooien we weg voor een groot nietszeggend gebouw met lelijk parkeerdek. Dit heeft ook niets met de bestaande bouwstijl te maken en voldoet om die reden al niet aan de uitgangspunten uit het coalitieakkoord. Ook deze grootschalige bouwontwikkeling en het verdwijnen van groen is niet in lijn met het vastgelegde collegebeleid.

Bedankt