Bijdrage Tijde­lijke invulling voormalig Haga-complex Sportlaan


6 juni 2024


Allereerst dank aan de insprekers en vooral dank aan de vrijwilligers die zich met hart en ziel afgelopen periode hebben ingezet voor de mensen die in de PWO verbleven. Daarom horen we ook graag een reflectie van de wethouder over de wijze van communicatie richting de betrokken bewoners.

Al eerder heeft onze fractie aangegeven achter het belang te staan om als gemeente het voormalige Haga-ziekenhuis aan de Sportlaan strategisch aan te kopen. In onze inbreng een viertal punten die we willen aanstippen; vorige bespreking in december 2023, duidelijke processtappen, financiën en de PWO.


Bij de eerdere bespreking in december heeft onze fractie dan ook een motie Publiek Belang bij Herontwikkeling Haga locatie, ingediend om dit proces in goede banen te leiden, wij vinden het dan ook jammer dat de motie nog niet is afgedaan. We gaan er vanuit dat de motie alsnog snel wordt afgedaan en dat we als gemeenteraad dit gesprek over het publiek belang alsnog snel voeren na het zomerreces. Ook goed dat het voorstel van de SP over een Haags plan Einstein hierin verder een serieuze plek krijgt.

Dan duidelijke processtappen in het vervolg. We zouden graag van de wethouder een duidelijke tijdlijn ontvangen over het hele traject. Wanneer welke stappen genomen moeten worden door de diverse partijen, wanneer wat met wie wordt gecommuniceerd, de doorlooptijd etc. We horen het graag van de wethouder.

Over de Financiën maakt onze fractie zich wel een beetje zorgen, met het vooraanstaande kabinet en de aankondigde koerswijziging baart het ons wel zorgen hoe we de begrote financiële middelen vanuit het Rijk moeten zien? Is die dekking dan voor de komende 5 jaar of 7 jaar, hoelang is die dekking? Is er ook over alternatieven nagedacht, mocht het niet doorgaan? We horen het graag van de wethouder.

Dan de Permanente Winteropvang. Deze locatie heeft zich nu al meerdere jaren bewezen als waardevol rust- en herstelpunt voor mensen die dak- en thuisloos zijn. Goed dat we ook voor de tijdelijke herbestemming van deze locatie ook oog blijven houden voor mensen in een zeer kwetsbare situatie die dakloos zijn, danwel risico daarop lopen. En natuurlijk zou ten alle tijden een opvang voor iedereen een tijdelijke oplossingen moeten zijn. En dat de mensen in deze voorzieningen zo snel mogelijk doorstromen naar een duurzaam passend huis.

En precies daar wringt bij onze fractie de schoen. In de tijdelijke herbestemming gaat het aantal van opvangplekken voor de PWO van 120 terug naar 80 plekken. We zien nu al dat ieder jaar de plekken volledig benut zijn en er zelfs een tekort is aan plekken. Zijn er dan voor de resterende minimaal 40 plekken alternatieven beschikbaar?

Tot slot sluiten we ons ook aan bij de vragen van de CU over de diversiteit van de doelgroepen.