Bijdrage Uitvoe­ringsdata digi­ta­li­sering en dienst­ver­lening


10 mei 2023

Voorzitter,

Wat de dienstverlening van de gemeente betreft, kan mijn fractie zich aansluiten bij de opmerkingen en vragen van de CU/SGP.

De digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom deed in 2022 een onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot digitalisering bij de 10 grootste gemeenten in Nederland - waaronder Den Haag. In hun rapport schreven ze onder andere over dat gemeenten lang niet altijd de basis op orde hebben met betrekking tot de gegevens die ze bewaren en gebruiken, maar wel al allerlei innovatieve technieken willen inzetten en datagedreven willen werken. Ze zeggen, en ik citeer: “ Maar als gemeenten hun datahuishouding niet op orde hebben, maar wel datagedreven gaan werken, ondersteund door technologieën, willen gemeenten gaan rennen nog voordat ze kunnen lopen.”

Voorzitter, dat is een zorgwekkende conclusie. De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan digitale veiligheid en privacy. Hoge ambities, zonder de basis op orde te hebben, zo lopen we als gemeente vaker tegen de lamp. Een aantal zorgen:

Allereerst de digitale vaardigheden van inwoners. Het college concludeert dat het moeilijker is dan verwacht om de digitale vaardigheden van inwoners op peil te brengen. Tegelijkertijd staat er dat de uitbreiding van de digitale dienstverlening effect heeft op de fysieke dienstverlening - zonder duidelijke uitleg wat dit zou betekenen. Onze fractie maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening. De wethouder verwijst naar het strategische programma op klantreizen. Wanneer kunnen ze die verwachten?

Dan, de website van de gemeente voldoet nog niet aan de Europese regels omtrent toegankelijkheid. Kan de wethouder toelichten welke normen we daar niet bij halen? Ook is mijn fractie benieuwd naar de stand van zaken van het nieuwe systeem voor meldingen dat wordt ingevoerd.

Voorzitter, AVG is een ingewikkeld onderwerp, maar wel een essentieel onderdeel van digitalisering en dienstverlening. Toch is het voor mij als raadslid moeilijk om inzicht te krijgen in de gemeentelijke naleving van de AVG. Bits of Freedom heeft een lijst met aanbevelingen opgesteld voor gemeenten om dit beter te waarborgen, is de wethouder hiermee bekend? Is zij bereid deze aanbevelingen over te nemen?

Tot slot over het verbeterrapport wet politiegegevens. Mijn fractie schrok van de snoeiharde conclusies uit het rapport. Op bijna alle vlakken ontbreken kaders, is er geen of weinig toezicht en kunnen we dus ook niet toetsen in hoeverre er fatsoenlijk met gegevens wordt omgegaan. En hierbij gaat het niet om de minste zaken: de noodzakelijkheid van het opvragen gegevens, het onderscheid tussen feiten en oordelen, de soorten gegevens die verwerkt worden en of en met wie ze gedeeld worden, om een paar dingen te noemen. Met de conclusie van Bits of Freedom in ons achterhoofd missen we dan ook echt het gevoel van urgentie in de brief van de wethouder. Ze schrijft dat niet alles in een jaar opgelost kan worden, maar kan de wethouder wel aangeven waar ze verwacht te staan na een jaar? Wat zijn mogelijke consequenties en risico’s? Daarnaast wordt geadviseerd om een meerjarenplan te maken. Wanneer verwacht de wethouder die klaar te hebben en kan ze die dan ook met de raad delen?