Bijdrage Uitvoe­rings­pro­gramma Vrou­wen­eman­ci­patie 2020-2022: Gelijke Kansen & Ambities


Cie Samen­leving

14 januari 2021

Voorzitter,

Wat goed dat we het onderwerp vrouwenemancipatie bespreken in deze raad. De Partij voor de Dieren is blij met het document en ziet er veel waardevolle doelen en acties in terug. Wij zijn blij dat dit onderwerp serieus wordt genomen en dat er concrete doelen worden gesteld. Toch zien wij ook nog kans voor een paar verbeterpunten.

Ten eerste. Geweld tegen vrouwen is grotendeels een mannenprobleem. Huiselijk geweld is grotendeels een mannenprobleem. Onveiligheid op straat, is grotendeels een mannenprobleem.

Wat wij missen in deze nota zijn concrete acties gericht op mannen en jongens. Nu ligt de focus vooral op de gevolgen van onvoldoende vrouwenemancipatie, in plaats van de oorzaak. Traditionele mannelijkheidsnormen veroorzaken problemen voor mannen zelf en voor anderen en de wereld. Allerlei persoonlijke en maatschappelijke problemen zijn te herleiden tot strikte ideeën over wat het betekent om een man te zijn. Er wordt wel een paar keer benoemd dat mannen ook verantwoordelijkheid dragen voor vrouwenamancipatie, maar hier worden geen concrete acties aan verbonden. Zo staat er bijvoorbeeld in een voetnoot wel de organisatie ‘Emancipator’ genoemd, maar niet hoe dit soort organisaties gaan samenwerken met de gemeente. Er staat dat organisaties worden gefaciliteerd, maar worden ze ook actief uitgenodigd, ingezet en gestimuleerd? Wat gaat de gemeente doen om mannen actief te betrekken bij vrouwenemancipatie, graag een uitleg van de wethouder.

Ten tweede, begint deze nota eigenlijk pas op het moment dat vrouwen volwassen worden, terwijl het beter zou zijn om hier van jongs af aan aandacht voor te hebben. Wederom is dit iets dat zijdelings genoemd wordt in deze nota, maar waar geen acties aan verbonden zijn. Alleen het punt van het faciliteren van organisaties die inzetten op peer-to-peer-education staat genoemd, maar waarom wordt hier niet veel actiever ingezet ook op onderwijs? Is de wethouder bijvoorbeeld bereid om samen te werken met zijn collega-wethouder Bredemeijer om een actieplan voor scholen te ontwerpen? De gemeente zou lespakketten samen kunnen stellen, maar ook informatie voor docenten. De stereotypen en verwachtingen van mannelijkheid en vrouwelijkheid worden er bij de meeste kinderen met de paplepel ingegoten. Er zijn genoeg organisaties die hier al materiaal, kennis en cursussen over hebben, dus het kan geen enorme opgave zijn om dit actief in te zetten bij kinderopvang, basisscholen, naschoolse opvang etc. Is de wethouder bereid om een extra actiepunt op te nemen over het vroeg benaderen van alle kinderen over dit onderwerp?

Tot slot mist mijn fractie nog een actielijn. Kansengelijkheid, weerbaarheid, maatschappelijke bewustwording en economische zelfstandigheid zijn zeker goede hoofdpunten, maar er wordt eigenlijk voorbijgegaan aan seksuele emancipatie. Ook dit is iets waar bij jongeren veel meer aandacht aan besteed zou kunnen worden, het liefst nog voordat zij zelf seksueel actief worden. Ook hier zouden les- en informatiepakketten over kunnen worden samengesteld voor scholen, sportclubs, jeugdwerkers etcetera. Hierin kan informatie worden verstrekt over over seksuele diversiteit, consent, plezier, genot, relaties en relatievormen, ipv alleen biologie, risico’s en zwangerschap. Ook hier kan de wethouder samenwerken met zijn collega op onderwijs. Maar naast jongeren zijn er ook veel volwassen vrouwen die veel aan deze informatie kunnen hebben. Gebrek aan kennis, gewoonte en gewenning zorgen er nog veel te vaak voor dat vrouwen binnen en buiten hun relatie geen plezier beleven aan seks, of er zelfs bang voor zijn. Zij weten niet wat hun grenzen zijn en hoe zij die aan moeten geven en zitten vast in ongezond of zelfs schadelijk seksueel gedrag. De Partij voor de Dieren vindt het van belang dat hier extra aandacht aan wordt besteed. Graag een reactie van de wethouder.