Bijdrage Vast­goed­mo­nitor 2018


Cie Ruimte

31 oktober 2019

Voorzitter,

Complimenten aan de wethouder voor deze veelomvattende rapportage. Mijn fractie ziet hierin een belangrijke verbetering.

Zoals de wethouder weet hebben we de nodige zorgen over de duurzaamheid van de panden. We zijn blij met de kleine stap dat er 60 panden zijn geselecteerd om in 2019 en 2020 te verduurzamen. Echter, meer is nodig gegeven dat er 786 panden in eigendom zijn.

Kan de wethouder aangeven of de beloofde dertig panden inderdaad dit jaar zijn verduurzaamd? Is hier genoeg budget voor beschikbaar en is al nagedacht over het budget voor daaropvolgende jaren?

Als we zoals het klimaatpact stelt de helft van de panden in deze periode nagenoeg energieneutraal willen hebben zijn we er nog lang niet. Kan de wethouder ingaan op wat hiervoor nodig is? Zal het college volgend jaar zoals vastgelegd met een nieuw raadsvoorstel en budget komen?

Voorzitter, dan nog iets over de gronden. 79 percelen grond staan leeg. Kan het college aangeven waar deze gronden zich bevinden? Kunnen deze braakliggende terreinen een tijdelijke natuurvriendelijke functie krijgen? In het verleden is toegezegd dat de mogelijkheden van deze terreinen in kaart zou worden gebracht. Is dit gebeurd? Kan de wethouder de uitkomsten met de raad delen? Ziet de wethouder hier mogelijkheden? Bijvoorbeeld door deze terreinen in te zaaien als bloemrijk grasland of stadslandbouw toe te passen? De wethouder kan Haagse inwoners uitnodigen om met ideeën voor deze terreinen te komen. Hoe kijkt de wethouder hiernaar?

De Vastgoedmonitor verwijst naar de taakstelling boekwinst op te verkopen panden uit het coalitieakkoord. Voelt de wethouder zich nog gehouden aan die taakstelling en ziet hij belemmeringen bij de uitvoering?

Interessant voor jou

Bijdrage Rotonde Duinstraat

Lees verder

Bijdrage Vaststelling bestemmingsplan Rotonde Duinstraat Scheveningseweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer