Bijdrage Voor­ontwerp President Kenne­dylaan


Cie Leef­om­geving

1 oktober 2020
  • Positief dat er groen bijkomt en dat er vrijliggende fietspaden worden aangelegd.
  • Jammer dat er aan de Ecologische Verbindingszone gesleuteld wordt.
  • Bij Stadhouderslaan verdwijnt 101 m2 ecologische verbindingszone. Waarom?
  • Kunnen we een kaart krijgen waarop overzichtelijk wordt waar ecologische verbindingszone verdwijnt en waar het wordt aangelegd? Dat is uit de huidige kaarten nauwelijks af te leiden.
  • Wordt het afgesnoepte stuk ecologische verbindingszone niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief gecompenseerd?
  • Worden de nieuwe stukken groen ecologisch beheerd?
  • In de Nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones 2008 werd de Houtrustbrug als knelpunt in de Haagse Beekzone aangeduid. Hoe beïnvloedt dit ontwerp dat knelpunt? Wordt dat hiermee opgelost?