Bijdrage Corona­crisis en nood­ver­or­de­ningen


30 september 2020

Noodverordeningen

Voorzitter,

Deze week werd bekend dat Den Haag een van de grootste Corona brandhaarden van Europa is. Het is dus van belang dat we in onze stad beter ons best gaan doen.

De Partij voor de Dieren maakt zich wel zorgen over de toebedeelde verantwoordelijkheden en navenante macht die de veiligheidsregio’s krijgen. Zoals de Raad voor het Openbaar Bestuur ook al zegt is hier sprake van een democratische omissie. De Veiligheidsregio is namelijk geen bestuurslaag met een gekozen volksvertegenwoordiging die het regionale bestuur kan controleren. Wat is de burgemeester van plan om ervoor te zorgen dat er bij het maken van beslissingen niet voorbij wordt gegaan aan het democratisch proces? Welke rol is hier weggelegd voor de gemeenteraad?

Niet alleen op regionaal niveau wordt voorbijgegaan aan het democratisch proces, maar ook landelijk. De aangekondigde noodwet zou een flinke inbreuk zijn op onze democratische rechtsstaat. Wanneer de grondrechten in het geding zijn, moet het parlement kunnen meepraten en –beslissen over eventuele (tijdelijke) inperking daarvan. Deze noodwet zou daar compleet aan voorbij gaan. Is de burgemeester dit met de Partij voor de Dieren eens? En vindt hij ook dat de gemeenteraad in de nieuwe wet een sterkere rol zou moeten krijgen? Zo ja, hoe gaat hij zich - als G4 burgemeester, als hoofd van de veiligheidsregio Haaglanden én als voorzitter van de VNG - inzetten om onze democratie en onze rechtsstatelijke principes veilig te stellen?

Dan nog een opmerking over evenementen. We hebben vorige week in Tilburg gezien hoe erg mis dit kan gaan. Kan de burgemeester ons toezeggen om voorlopig geen grootschalige publieksevenementen toe te staan in onze stad waarbij 1.5m afstand tussen bezoekers niet gegarandeerd kan worden?


Gedachtewisseling over Coronacrisis

Voorzitter,

Ik wil graag beginnen met de testlocaties. de Partij voor de Dieren maakt zich hier zorgen over. Ironisch genoeg spreek ik jullie vandaag digitaal, omdat ik tot vrijdag moet wachten op een test. En ziet de burgemeester iets in een vervoersservice voor mensen die niet bij testlocaties kunnen komen?

Inwoners van Den Haag moeten nu soms wel 3-6 dagen wachten voor zij terecht kunnen voor een test en worden dan ook nog naar een testlocatie in Schiedam of Katwijk gestuurd. De GGD verzoekt deze mensen niet met het OV te komen. Dat is voor mensen zonder auto 40 kilometer fietsen. Met longklachten. Wat gaan wij als gemeente doen om ervoor te zorgen dat iedereen zich snel kan laten testen?

Ook is mijn fractie van mening dat de communicatie over de maatregelen niet goed verloopt. We leven momenteel in een moeilijke en onzekere tijd. Mensen hebben het gevoel dat ze geen controle meer hebben over delen van hun leven en dat ze overvallen worden met maatregelen. Vaak lijken maatregelen willekeurig. De Partij voor de Dieren denkt dat het belangrijk is dat mensen beter worden geïnformeerd over besluitvorming, keuzes en maatregelen die getroffen worden. Is de burgemeester bijvoorbeeld bereid om vaker in de media te benadrukken dat mensen zich aan de maatregelen moeten houden en waarom dit het geval is? Zou de burgemeester bereid zijn om in deze moeilijke tijd weer een gezamenlijk statement in te sturen naar de Posthoorn?

    Dan een vraag over toerisme. Het weer wordt minder, de komende weken moeten hotels sluiten en horeca vervroegd dicht. Den Haag is officieel een corona brandhaard. Vindt het college het nou echt een goed idee om meer toeristen naar Den haag te trekken? Is dit bovendien niet vreselijk in strijd met de maatregelen die momenteel getroffen worden? Kan de burgemeester/wethouder uitleggen hoe het college dit voor zich ziet?

    Wat betreft de winterhoreca kan mijn fractie wel begrijpen dat ondernemers graag willen dat zij hun grotere terrassen willen laten staan. Zolang dit de openbare ruimte niet te veel opeist, kan mijn fractie dit wel steunen. Waar wij echter bang voor zijn, is dat dit meer terrasverwarmers zou betekenen. Het college heeft eerder ook aangegeven dat zij het onnodig verwarmen van de buitenruimte onwenselijk acht. Mocht het college voornemens zijn de horecaondernemers tegemoet te komen, kunnen er dan wel afspraken worden gemaakt zodat de hoeveelheid energieslurpende terrasverwarmers niet zal toenemen?

    Tenslotte nog een aantal korte vragen. We zien dat mondkapjes in grote mate bijdragen aan het zwerfvuil op straat. Dit kan ook gevaren voor vogels en andere dieren opleveren. Wat doet de wethouder om hier extra aandacht aan te besteden? En wat is de stand van zaken rondom de compensatie voor sekswerkers?