Bijdrage No-regret maat­re­gelen CID Binck­horst


Cie Ruimte

1 oktober 2020

Voorzitter,

Dank voor dit stuk. Het wordt langzaamaan steeds duidelijker wat we kunnen gaan verwachten op de Binckhorst, maar stukken als deze roepen ook weer vragen op. We hebben het hier over een grote investering, terwijl we nog niet precies weten waarmee we instemmen. Kan de wethouder een beeld schetsen van het verdere verloop van dit traject en waar en hoe de raad hierbij betrokken wordt? Wanneer komt er bijvoorbeeld meer informatie over concrete projecten en volgt er nog een raadsvoorstel over die invulling?

Ook horen wij graag een reactie van de wethouder op de inspreker over participatie en de klankbordgroep.

Dan heb ik een aantal vragen over de OV plannen. Voorlopig moeten we nog wachten op trambanen en tramhaltes, tot er geld komt om die aan te leggen. Hoe wordt hier ruimtelijk rekening mee gehouden? Wordt deze ruimte wel gereserveerd voor de toekomstige tram? En is er zicht op wanneer het benodigde budget hiervoor vrijkomt? Ook zou mijn fractie beter inzicht willen krijgen in wat er precies verandert aan de tramlijnen. Kan de wethouder een concrete opgave delen van alle lijnwijzigingen in het hele Haagse tramnet zodat wij als raad het overzicht hebben?

Ook zijn we benieuwd naar de fietsvoorzieningen, zoals de velostrada. Wanneer komt hier meer informatie over en wordt dit aangeboden als raadsvoorstel? Klopt het dat deze fietspaden duurder zijn dan normaal? Zo ja, waarom is dit? Worden de velostrada en andere doorgaande fietsroutes wel langs doorgaande wegen aangelegd? En zijn er fietspaden die dwars door groengebieden gelegd gaan worden? Graag een reactie.

Zou de wethouder ook al iets kunnen vertellen over de fietsenstallingen? Wat zijn bijvoorbeeld precies de plannen voor de nieuwe fietsenstalling bij station Laan van NOI? Mijn fractie vreest weer een ondergronds drama. En zou kunnen worden ingegaan op het concrete plan rond de fietsenstalling aan de RIjnstraat. Waarom wordt ingezet op sloop en nieuwbouw als de kosten hiervan erg hoog liggen? Wat zijn de totale benodigde kosten voor dit project?Raadsvoorstellen m.b.t. Parkeren CID BinckhorstVoorzitter, mijn fractie vraagt zich af wat er gebeurd is met de structuurvisie CID. In dit stuk wordt nu verwezen naar dit stuk, maar we hebben er als raad nog geen zicht op. Is dit niet een onlogische volgorde? Het lijkt ons wat gek om niet eerst over het brede mobiliteitplaatje te spreken, maar nu wel al deze beslissingen te nemen.

Hoe zijn bewoners betrokken bij het vaststellen van de parkeernorm? Heeft hier participatie plaatsgevonden?

Ook is mijn fractie benieuwd naar het verlagen van de parkeernorm. Natuurlijk zien we dat graag, maar zou het niet handiger zijn om de parkeernorm hetzelfde te houden als de omliggende wijken, zodat het afkopen ervan de gemeente meer op zou leveren? Dat kan dan weer worden geïnvesteerd in goed OV.

Voorziening parkeren

De Partij voor de Dieren vindt het een goed idee dat het geld niet per se voor parkeren wordt gebruikt, maar ook wordt gebruikt om alternatieve mobiliteitsoplossingen te financieren.

Wel lijkt de afkoopsom een wat laag bedrag. Mijn fractie is benieuwd hoe hiertoe is gekomen. Is hier bewust voor gekozen om de drempel tot afkopen van de autoparkeereis laag te houden? Levert het zo wel genoeg op?

Is er een inschatting gemaakt van wat dit besluit op gaat leveren? En als het hoog uitpakt, zou dat kunnen betekenen dat de gemeentelijke bijdrage uit het Enecogeld zo kunnen worden verlaagd?

Tenslotte, zou de wethouder iets meer kunnen uitweiden over hoe de mobiliteitsinvesteringen worden beoordeeld? Welke inhoudelijke criteria gelden voor een investering? Kan dit niet verder worden uitgewerkt?