Bijdrage Voort­gangs­rap­portage Woningbouw 2022 en Door­bouw­verbond


13 september 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt het doorbouwverbond een lastig document. Het idee van woningen realiseren steunen we allemaal, maar we lezen te veel dat het college toezegt af te willen wijken van kaders en in niet-transparantie lobbygroepen hierover wil praten. Er wordt wel gezegd dat de gemeente haar publieke rol niet vergeet, maar onduidelijk is hoe dit te controleren is en hoe keuzes en afwegingen gemaakt worden. Ook ontbreekt een risico analyse.

Voorzitter, een aantal voorbeelden en vragen. Het college ziet een actieve rol voor bijvoorbeeld de Stichting Den Haag Nieuw Centrum. Deze stichting heeft vooral kenmerken van een lobbygroep van ontwikkelaars, bouwers en beleggers. Hoe wordt omgegaan met transparantie? Zijn er altijd gespreksverslagen? Betaalt Den Haag hier aan mee? Gaan ambtenaren mee op reisjes naar referentieprojecten? Mogen vertegenwoordigers van bewonersorganisaties ook bij de bijeenkomsten zijn? Graag een toelichting van de wethouder.

Dan, voorzitter, gezamenlijke projectteams met marktpartijen. Wat doen die projectteams dan bijvoorbeeld? Wat is hun taak en bevoegdheid? En hoe wordt precies gezorgd dat de gemeente hierin altijd het publieke belang goed kan dienen? Wat gebeurt er als er bij de gemeente een hoge doorloop is van personeel of van onderbezetting? We missen hier een risico analyse op. Heeft het college hier wel een visie op en beleid voor en kan dit gedeeld worden met de raad?

Tot slot, er is afgesproken dat “De gemeente kritisch kijkt naar kaders en beleid en is bereid om op projectniveau tot maatwerk te komen – om een te rigide stapeling van eisen te voorkomen.” Hoe wordt de raad hier in meegenomen? De kaders zijn een raadsbevoegdheid en het is wat de Partij voor de Dieren betreft onwenselijk dat de raad onder druk gezet wordt omdat het college heeft toegezegd uitzonderingen te willen maken. Graag een reflectie van de wethouder.

Als laatste een vraag over de voortgangsrapportage woningbouw. Genoemd wordt dat er bij projecten met minder dan 80 woningen geen eis is voor sociale woningen, maar dat er gewerkt wordt aan een compensatiemechanisme dat bedoeld is om gebrek aan social bij minder dan 80 woningen te compenseren. Wat is hier de stand van zaken en wanneer krijgt de raad meer informatie?