Bijdrage Plan­uit­wer­kings­kader Shell Campus Carel van Byland­slaan


Cie Ruimte

25 september 2019

Voorzitter,

In dit plan staan goede intenties. Het gebied wordt open, groen en duurzamer. En de Carel van Bylandtlaan zou een 30-km zone worden. We hebben echter ook de nodige vragen.

Kan de wethouder een duidelijk plaatje naar de Commissie sturen waar nu bebouwing is en wat gaat veranderen. Er is namelijk geen goede voor- en na-plattegrond waardoor het moeilijk is te zien wat verandert.

Mijn fractie begrijpt dat aan de tuinzijde de rooilijn opgeschoven wordt richting de Oostduinlaan bij nummer 23. Betekent dit dus dat de mooie groene voortuin deels verdwijnt? En begrijpt mijn fractie het goed dat ook het binnenterrein in tegenstelling tot nu verdwijnt? En dat ook bij nummer 23 niet-bebouwde ruimte wordt bebouwd? Dus dat al met al veel huidig groen verdwijnt.

Voorzitter, kan de wethouder specifiek ingaan op de gevolgen voor het groen? Neemt de groene ruimte op het Shell-terrein af?

Kan de wethouder aangeven waar precies bomen en groen verdwijnen?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt het verder opmerkelijk dat Shell de openbare ruimte wil aanpakken. Uiteindelijk is dit de verantwoordelijkheid van de gemeente. We hopen dat niet betekent dat er bomen worden gekapt in het kader van ‘vergroenen’. Waarom hanteert de gemeente niet als uitgangspunt dat in de openbare ruimte in elk geval geen bomen verdwijnen? Nu wordt juist expliciet die mogelijkheid benoemd. Waarom?

Tot slot, begrijpt mijn fractie niet wat de wens van Shell precies is ten aanzien van het park Arendsdorp. Dit is nu groen en hoeft wat onze fractie niet te verlevendigen en meer paden te krijgen. Is de wethouder dit met de Partij voor de Dieren eens?