Raads­voorstel nota 'Kiezen voor verkeers­vei­ligheid', verkeers­vei­lig­heids­stra­tegie Den Haag 2030


Cie Leef­om­geving

23 april 2020

Voorzitter,

We zitten tegenover een college van scherpe keuzes voor verkeersveiligheid, als we de raadsvoorstellen mogen geloven. Dit college maakt gebruik van de kracht van herhaling. Scherpe keuzes hier, scherpe keuzes daar.

Maar welke scherpe keuzes worden nu feitelijk gemaakt?:

  • 30 kilometer per uur bij gemengd verkeer. Maar dat hadden we toch al besloten?
  • Het in kaart brengen van risicovolle locaties? Maar dat gebeurt toch al lang?
  • Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers? De Partij voor de Dieren hoopt dat dit niet ‘vernieuwend’ is.

Maar soms missen we duidelijke en scherpe keuzes maar ook de prioritering. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we de aanpak niet ondersteunen. Dat het college de veiligheid van de kwetsbaarste verkeersdeelnemers, voetgangers en fietsers, vooropstelt, dat steunt de Partij voor de Dieren van harte.

Het is in dat licht wel vreemd om weinig te lezen over hoe we méér voetgangers en fietsers, en vooral, minder auto’s op de weg krijgen. Dát zou pas een scherpe keuze zijn. Minder blik op de weg leidt tot minder brokken, en tot minder uitstoot. En dat is weer veiliger voor onze longen en voor volgende generaties. Waarom zien we hier geen scherpe maatregelen?

Voorzitter: het college onderzoekt of de snorfiets naar de rijbaan verplaatst moet worden. Wat valt daar eigenlijk nog aan te onderzoeken, vraagt mijn fractie zich af. Iedere snorfiets op het fietspad vormt toch een veiligheidsrisico? De wethouder zegt zich primair in te zetten voor de veiligheid van voetgangers en fietsers. Dan is deze scherpe keuze toch zo gemaakt, zou je denken? Graag een reactie.

Inwoners tipte ons dat nog niet alle 30km zones in de woonerven goed zijn uitgevoerd. Zo blijkt bij Arendsdorp bij o.a. De Bachmanstraat bebording nog te ontbreken. Kan de wethouder aangeven of soortgelijke gevallen bekend zijn bij de gemeente en of een meldpunt een oplossing is?

Goed om te zien dat naar aanleiding van onze aangenomen motie de kaart met maximumsnelheden online staat. Maar hoe blijft de kaart van de maximumsnelheden actueel? Kunnen bewoners melding maken zodat aanpassingen kunnen worden verwerkt? Is een meldpunt een oplossing hiervoor?

Dan de tijdelijke verkeersmaatregelen. Dit is vaak een gevaar voor de verkeersveiligheid. De nieuwe Haagse richtlijn voor tijdelijke verkeersmaatregelen komt uit 2019. Hoe worden deze richtlijnen gecommuniceerd met uitvoerders?

Verder zijn we als Partij voor de Dieren een beetje bezorgd over de onzekerheid in de financiën. Als de wethouder geen subsidie ontvangt, ‘dan zal de dekking taakstellend van aard zijn’, kunnen we in het voorstel lezen. Daar worden we niet veel wijzer van. Wat wordt hiermee bedoeld? Betekent dit dat er projecten zullen afvallen? En aan welke projecten geven we dan de voorkeur?

Tot slot voorzitter, mijn fractie heeft de wethouder al eerder gevraagd om te kijken naar de hondenlosloopgebieden en de verkeersveiligheid. De wethouder heeft toen met de wethouder buitenruimte in overleg afgesproken te kijken naar de mogelijkheid van extra maatregelen. In deze nota staat dat verkeersveiligheid zoveel verder gaat dan verkeer alleen. Zo blijkt ook uit praktijk waar onlangs nog op de statenlaan een ongeluk gebeurde tussen een hond en een motorscooter. Daarom lijkt het onze fractie goed om ook hieraan aandacht te geven in de nota. Kan de wethouder daar inmiddels een stand van zaken geven wat er wordt gedaan?

Wegens de beperkte voorbereidingstijd heeft mijn fractie nog meer technische vragen en we hopen dan ook dat we deze schriftelijk kunnen stellen zodat deze op tijd beantwoord kunnen worden voor de raadsbehandeling.

Bedankt voorzitter.