Bijdrage Raads­voorstel Program­ma­be­groting 2019-2022 en Raads­voorstel Half­jaar­be­richt 2018


Begroting

17 oktober 2018

Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie (alleen voor wat betreft het onderdeel Verduurzaming van bestaande bouw)

Voorzitter,

Voor de Partij voor de Dieren zijn de bespreking van deze onderwerpen elke begroting en jaarrekening aanleiding om de wethouder aan te jagen het goede voorbeeld te geven. Want juist in de 300 gemeentelijke panden en de vele grondposities kan het verschil worden gemaakt.

Voorzitter, we kijken daarom reikhalzend uit naar de Raadsmededeling waarin wordt aangegeven wat nodig is om het gemeentelijke vastgoed in 2030 klimaatneutraal te maken en wat het college concreet als tussendoel hiervoor stelt. We weten namelijk dat met de huidige begroting er niet genoeg geld is om in 2030 te voldoen aan onze ambitie. Kan de wethouder aangeven hoe zij hier naar kijkt? Zijn er middelen beschikbaar om na deze inventarisatie wel aan deze doelstellingen te voldoen?

Voorzitter, mijn fractie begrijpt niet dat het college een overeenkomst heeft ondertekend om samen met het Rijk pas in 2040 klimaatneutraal te worden. Waarom is hier geen 2030 gekozen en mijn fractie gaat ervanuit dat de ambitie van het college nog 2030 is voor zijn gebouwen. Graag een bevestiging van de wethouder.

Welke gemeentelijke gebouwen staan er op de lijst om vergroend te worden. Wat zijn voor de gemeente redenen om niet voor een groen dak te kiezen? En wordt er bij alle schuine daken gekeken naar de mogelijkheid om dan zonnepanelen aan te brengen?

Voorzitter, het is goed dat we samen de ambitie hebben om klimaatneutraal te zijn in 2030, maar hoe komen we er? Wat is daarvoor nodig?

In het coalitieakkoord is aangegeven 25.000 woningen te verduurzamen. In de begroting heeft het college dit verslapt naar 25.000 gebouwen. Is dit afgeleid van het klimaatneutrale doel of waar is dit aantal op gebaseerd? Waarom is de doelstelling ten opzichte van het coalitieakkoord verslapt?

Om de 25.000 woningen te verduurzamen is geld van de verkoop van Eneco nodig, aldus het coalitieakkoord. Maar hoeveel geld verwacht de wethouder nodig te hebben? Moet het college wachten tot de verkoop van Eneco rond is voor het kan beginnen aan de verduurzaming? Zo ja, wanneer verwacht het college dan daaraan te kunnen beginnen? Zullen er in 2018 en 2019 al woningen worden verduurzaamd? En wat moet daarvan worden bekostigd? Op basis van de huidige budgetten; hoeveel woningen kunnen worden verduurzaamd?

Kan de wethouder verder aangeven hoe de verschillende instrumenten zich verhouden? Blijven de bestaande subsidieregelingen rond vloerisolatie en gevelisolatie in stand?

Buitenruimte (alleen voor wat betreft de onderdelen De Kern Bijzonder, Zeehavens en Stadsentrees)

De Kern Bijzonder

Voorzitter, in 2019 wordt in het kader van De Kern Bijzonder gestart met de uitvoering van twee projecten. Het gaat onder andere om de Plaats, die gemarkeerd staat als hitte-eiland. Wordt hier rekening gehouden bij de ontwikkelingen? Op de Plaats is momenteel ook een tekort aan fietsparkeerplaatsen, is hier al een passende oplossing voor gevonden?

Mijn partij zou graag een update ontvangen over het Kern Bijzonder project.

Zeehavens

Er liggen veel plannen rondom de ontwikkeling van de Scheveningse haven. Echter, woorden als groen, klimaat en milieu komen nergens in de plannen voor. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of er al plannen zijn voor verduurzaming van de haven? Worden bedrijven gestimuleerd om milieu en duurzaamheid te waarborgen? Denk aan maatregelen als de uitbouw van walstroomvoorzieningen, zodat binnenvaartschepen niet afhankelijk zijn van generatoren en financieel voordeel voor schepen met milieuvriendelijkere aandrijving.

Voor de toekomst van de haven sluit het college in 2019 een havenconvenant met bedrijven en ontwikkelaars, zodat havengerelateerde activiteiten ruim baan krijgen. Is er al iets bekend over wat dit voor activiteiten zullen zijn en wordt hierin duurzaamheid meegenomen?

Stadsentrees

Mijn fractie is blij dat ‘groen’ een belangrijke rol speelt bij het herinrichten van de stadsentrees. Wij vragen ons echter wel af of hierbij wel rekening wordt gehouden met het versterken van de biodiversiteit. In de plannen wordt gesproken over bomen en gras, maar niet over andere begroeiing zoals struikgewas en diversiteit in de aanplanting. Zijn hier al afspraken over gemaakt en waar kan men die terugvinden?


Stadsontwikkeling en Wonen

Voorzitter, ik sluit mij graag aan bij mijn collega’s die hier vragen en bezorgdheid hebben uitgesproken over de toenemende woningnood in onze stad. Want, voorzitter, dit college bouwt niet voor starters. “In de planvoorraad 2018 en verder is momenteel 2% goedkope koop [...] opgenomen”, staat in de beantwoording van onze technische vragen. Is 2% goedkope koop voldoende om aan de vraag naar koopwoningen van starters te kunnen blijven voldoen?

En deze woningen willen we ook niet koste wat kost bouwen. Zo moet de leefbaarheid niet in het geding komen en moeten we toekomstbestendig bouwen. Het is dan ook van groot belang om zaken als luchtkwaliteit, natuur en duurzaamheid zwaar mee te laten wegen in de beslissingen die genomen worden. Het puntensysteem groen- en natuurinclusief bouwen (NIB) wordt momenteel voorbereid. Is er zicht op wanneer dit af is? Komt dit systeem nog langs de raad voor het wordt toegepast?

Dan de grondexploitaties. Steeds komen er plannen langs die niet voldoen aan onze gemeentelijke ambities. Wanneer wordt onze motie afgedaan waarin we oproepen om een klimaatneutraal gebouw als eis op te nemen in gemeentelijke grondexploitaties? Kan de wethouder verder aangeven of een GPR van 8 ook bij andere grondexploitaties wordt gehanteerd dan bij de hoogbouw? Wanneer gaan we echt zien dat de gemeente bij haar eigen grond het goede voorbeeld geeft?

Welke eisen stellen we nu aan duurzaamheid bij projecten? En kunnen we die nog scherper maken? Wordt er met puntensystemen als GPR en BREEAM gemikt op klimaatneutraal 2030? Welke GPR score wordt hierbij gehanteerd?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil graag weten hoe het staat met het onderzoek van het college naar de mogelijkheden om verkrotting en ernstige verwaarlozing tegen te gaan. We hebben allemaal kunnen zien hoe BEWI vastgoed misbruik heeft gemaakt van het blijkbaar ontoereikende beleid. Wethouder Revis zei er op toe te willen zien om dit soort wanpraktijken in de toekomst te willen vermijden. Komt er bijvoorbeeld nog een evaluatie met de Haagse Pandbrigade?

Mijn fractie stelde eerder al technische vragen over de raamovereenkomst met Haagse huurdersorganisaties en woningcorporaties. In de beantwoording werd ons medegedeeld dat de prestatieafspraken voor 2019 naar verwachting in december 2018 naar de gemeenteraad gestuurd zullen worden. Kan de wethouder aangeven hoe de Raad bij de totstandkoming van de prestatieafspraken zal worden betrokken? Hoe wordt de Raad betrokken bij de Raamovereenkomst? Hoe geeft de wethouder verder invulling van de noodzakelijke verduurzaming van de sociale woningen? Wordt een klimaatneutraal woningbezit in 2030 van corporaties geëist?

En ander lopend plan is de uitbreiding van Madurodam. Volgens de begroting verbetert dit kwalitatief het groen in Den Haag. Betekent dit dat er toch geen 6000 m2 platgewalst gaat worden van een bos dat onderdeel uitmaakt van een Rijksbeschermd stadsgezicht en de stedelijke groene hoofdstructuur? Kunt u mij uitleggen waarom u denkt dat de natuur er door de uitbreiding kwalitatief op vooruit zal gaan? In wat voor deplorabele kwalitatieve staat van onderhoud bevindt het Haagse groen zich eigenlijk, dat linksom en rechtsom “kwalitatieve verbeteringen” kunnen worden aangevoerd als compensatie voor platgewalst duinbos? Wat is de stand van zaken rondom het Madurodam project, is er al een planning beschikbaar?

Cultuur en Bibliotheken (alleen voor wat betreft de onderdelen Monumenten en Archeologie)


Monumenten

Stichting Grote Kerk (SGK) stopt per 1 januari 2019 met de exploitatie van de Grote Kerk in Den Haag. Ook overheidssubsidie en geld van een beheerstichting lopen af. Kan de wethouder ingaan op deze problematiek? Wie wordt er verantwoordelijk voor het financieren van het onderhoud van de Grote Kerk? Wat kan de gemeente doen voor het behoud en onderhoud van dit monument?

In het verleden hebben verschillende monumenteninventarisaties plaatsgevonden van verschillende tijdsvakken. Sindsdien hebben er vaak geen updates meer plaatsgevonden t.a.v. deze periodes. Dit terwijl met nieuwe kennis en tijdsverloop het logischer kan zijn bepaalde panden aan te wijzen als monument. Is de wethouder bereid om eerdere inventarisaties tegen het licht te houden en te bezien of nog panden monumenten zouden moeten worden?


Economie

Voorzitter, het hoofdstuk Economie van de programmabegroting gaat maar over 1 ding; groeien. Meer bedrijven en toeristen naar Den Haag lokken. De Partij voor de Dieren vindt het stuitend dat de woorden ‘duurzaam’ en ‘circulair’ niet eens voorkomen in dit hoofdstuk. Was het niet zo dat duurzaamheid een integraal onderdeel zou worden van alle beleidsvelden? Waarom wordt er niet meer geld, aandacht en kennis geïnvesteerd in de economie van de toekomst? Volgens het coalitieakkoord is Den Haag een voorloper in circulaire economie, maar in de begroting is daar weinig van te zien. Alleen binnen de energiesector wordt voorzichtig ingezet op de transitie naar een duurzamere stad.

Voorzitter, wij vroegen het college in de technische vragenronde te reflecteren op de relatie tussen zijn groeiambitie van het internationale vliegtoerisme naar Den Haag en zijn ambitie minder CO2 uit te stoten. In de beantwoording kwam het college niet veel verder dan het benoemen van het economische belang van het vliegtoerisme voor de stad. Graag horen wij alsnog een reflectie op de impact die dit heeft op de mondiale CO2-uitstoot, klimaatverandering en zeespiegelstijging en de talloze economische belangen van de stad die daardoor geschaad zullen worden.

Daarnaast hoeft het college alleen maar naar Amsterdam te kijken om te zien wat de gevolgen zijn van ongebreidelde groei in de toerismesector. Daar is al besproken om bijvoorbeeld een gratis OV-verbinding naar Rotterdam en Den Haag aan te bieden, om toeristen uit de stad te weren. De Partij voor de Dieren is van mening dat er nu te veel geld wordt uitgegeven aan City marketing. Het is mijn fractie niet duidelijk waarom we zoveel geld inzetten op meer toerisme en het geld niet besteden aan belangrijke uitdagingen van Den Haag. Heeft het college in kaart gebracht wat de resultaten zijn van de city marketingcampagnes en waarom dit in het belang is van de stad? Heeft het college wel eens in kaart gebracht wat het maximum aantal toeristen is wat zij aan willen trekken?

Ook in het Jaarplan The Hague & Partners zijn enkel KPI’s geformuleerd gericht op groei maar niet op duurzaamheid. Wordt het niet eens tijd dat duurzaamheid een standaard KPI wordt?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is blij dat duurzaamheidscriteria gesteld gaan worden bij het verstrekken van subsidies aan festivalorganisatoren. Deze criteria zijn duurzaamheid, circulaire economie, CO2 uitstoot, verandering consumeergedrag en duurzame mobiliteit. Maar hoe wordt bepaald of festivals hieraan voldoen? Is er al een scoresysteem en kan het college die aan de Raad sturen?

Dan heeft mijn fractie nog een vraag naar aanleiding van de beantwoording op een technische vraag over The Hague Business Agency. De opdracht die bij THBA ligt is om binnen de energiesector breed te acquireren waarbij het aantal bedrijven en betrokken banen de KPI is. Volgens de beantwoording is voor dit college de aandacht voor duurzaamheid en de energietransitie onomstreden. Waarom is er dan geen KPI op duurzaamheid, maar alleen op het aantal werknemers? Als het college zich serieus sterk wil maken voor een duurzame stad, zou het uitsluitend moeten inzetten op duurzame bedrijven en de fossiele sector volledig uit de stad moeten weren.


The Hague Economic board

De Partij voor de Dieren vindt het werkelijk ongehoord dat de directeur van Shell, een bedrijf dat al decennia willens en wetens het klimaat voor toekomstige generaties aan het verpesten is, toe kan treden tot een adviesbureau dat de gemeente adviseert over -onder meer- de energietransitie. Hebben we voor advies over het economisch vestigingsklimaat de MRDH niet al opgericht? Welke toegevoegde waarde heeft de EBDH op de MRDH? Daarnaast zijn de adviezen van de Economic Board niet openbaar, waardoor de raad er niet op kan toezien dat belangenverstrengeling bij de board members niet voorkomt. Is het college bereid de adviezen van de EBDH openbaar te maken? Zo nee, waarom niet?Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Voorzitter, wat afvalverwerking betreft, hebben we als stad nog veel te verbeteren. In het coalitieakkoord wordt gesproken van een publiekscampagne om zwerfafval tegen te gaan. Komt dit nog naar de raad in de vorm van een voorstel? Kan de wethouder inschatten wanneer deze campagne van start gaat? In de wijken zal het aantal inzamelpunten voor plastic afval volgens het akkoord verdubbeld worden, is hier al budget voor vrijgemaakt? Momenteel is afvalscheiding al mogelijk in een aantal openbare ruimtes zoals het stadhuis en de bibliotheken, maar nog niet op straat. Zal de gemeente de standaard prullenbakken gaan vervangen voor bakken waar papier, plastic en restafval gescheiden in kunnen worden gedeponeerd? Zo ja, per wanneer en is hier budget voor? Zo nee, waarom niet?


In het coalitieakkoord staat dat de gemeente in gaat zetten op meer waterpunten in de stad. Echter, in antwoord op een van onze technische vragen wordt gezegd dat Dunea voor deze waterpunten zorgt. Kan de gemeente niet aanvragen waar deze punten worden aangelegd? In het stadsdeel centrum zijn nog geen drinkwaterpunten aangelegd, terwijl juist in het centrum, met name op het station, de meeste plastic wegwerpflesjes water worden aangeschaft. Is de wethouder bereid om samen met Dunea te kijken of er drinkwaterpunten te realiseren zijn juist in dit stadsdeel?

Voorzitter, mijn fractie wil graag weten of het budget voor openbaar groen en openlucht recreatie, ook ingezet zal worden voor het vergroenen van de meest versteende wijken? Heeft de gemeente bijvoorbeeld al eens per stadsdeel onderzocht welke speeltuinen en pleinen mogelijk vergroend kunnen worden? En worden bewoners daarbij betrokken om input te geven?Overzicht Overhead

Aandeelhouderspositie van de gemeente

Voorzitter, in Juli heeft mijn fractie een motie ingediend om elke deelneming per brief en/of tijdens de aandeelhoudersvergadering aan te geven dat Den Haag als doel heeft om in 2030 klimaatneutraal te worden, hierbij te vragen wat de doelstelling en plannen van de deelneming op het gebied van duurzaamheid zijn en hoe de deelneming bijdraagt aan het gemeentelijke doel en hier de Raad voor het eind van het jaar over te informeren. Dit om onze deelnemingen ook op duurzaamheid aan te sturen. De wethouder heeft toen aangegeven eerst in kaart te brengen wat de huidige situatie. Wanneer komt dit concreet? En is de wethouder bereid om concreet de deelnemingen meer aan te sturen op duurzaamheidsaspecten?

Voor de toetsing van de duurzaamheidscriteria in het Haagse beleggingsproces wordt daarnaast gebruik gemaakt van de leidraad van Sustainalytics. Hoe gaat dit in zijn werk en krijgt de raad inzicht in dit proces?

Inkoopbeleid

In juni is toegezegd dat de moties over het inkoopbeleid waarvan het vorige college zei dat die zijn afgedaan te bezien en opnieuw te beoordelen of ze zijn afgedaan en dat de wethouder daarbij zal kijken of die moties bijvoorbeeld aanleiding geven tot een beter duurzaamheidsbeleid op het gebied van inkoop. Dit zou gepaard gaan met een nieuw voorstel voor het inkoopbeleid. Wij manen de wethouder om haast te maken met dit voorstel. We wachten al zo lang op een goed inkoopbeleid. Kan de wethouder bevestigen dat hij in januari met een nieuw inkoopbeleid komt waarin de moties worden afgedaan ?

Dan nog een punt over de hondenbelasting. In het coalitieakkoord staat dat de hondenbelasting afgeschaft gaat worden. Mijn fractie was dan ook verbaasd om te zien dat deze belasting nu eerst nog wordt verhoogd. Het is een vreemd gebaar naar de hondenbezitters die een afschaffing is beloofd. Graag een reactie van de wethouder.


Mobiliteit

In de begroting en het coalitieakkoord zien we te weinig inzet om een echte modal shift te bereiken. Om de stad leefbaar te houden en onze CO2-uitstoot terug te dringen moet volgens de Partij voor de Dieren vol worden ingezet op veilige en prettige fietspaden en goed OV. Het college zegt in te zetten op minder autogebruik, maar welke maatregelen worden concreet genomen om dit te verkleinen? Het aanleggen van meer autoparkeerplekken is bijvoorbeeld iets wat juist autoverkeer stimuleert.

Kan het college aangeven of ze in 2020 nog steeds doorgaat met de aanleg van meer parkeerplaatsen voor 4,5 miljoen per jaar? Of gaat ze het geld dan wel beter besteden en bijvoorbeeld inzetten op het onaantrekkelijker maken van de auto? Wanneer wordt gekozen voor de inzet van andere middelen boven meer aanleg?

Mijn fractie vraagt de wethouder verder wat hij concreet gaat doen om het fietsen te stimuleren? Gaat hij meer 30-kmzones aanleggen waar ook een fietsstrook ligt? Zo ja, waar gaat hij dit doen? Vaak wordt namelijk vanwege parkeerplaatsen gekozen voor een fietsstrook, maar wordt er met grote snelheid voorbijgeracet wat onveilige situaties oplevert. Wanneer komt de wethouder verder met een update t.a.v. de resterende fietsonvriendelijke situaties?

In het coalitieakkoord lezen we dat (ik citeer) “de stallingscapaciteit zowel op drukke plekken (Buitenhof en Centraal Station), als in woonwijken flink wordt uitgebreid voor alle soorten fietsen.” (einde citaat) In antwoord op onze technische vraag over bij te plaatsen fietsnietjes lezen wij echter niets terug over het Buitenhof en het Centraal Station, en worden geheel andere locaties genoemd. Kan het college duidelijkheid scheppen? Waar worden wel en niet fietsnietjes bijgeplaatst?

De fietsenstalling op het KJ-plein lijkt een flater te worden. Met stoom en kokend water moest besluitvorming plaatsvinden en nu wordt er steeds uitgesteld. Kan de wethouder ingaan op de problemen? Wanneer worden de plannen werkelijkheid?

Tot slot nog vragen over het OV. Wanneer worden de resultaten van de pre-verkenning van het MIRT naar de lightrail-verbinding bekend? En wanneer wordt zwart op wit de gevolgen per straat voor de brede tram geschetst? Belangrijk is verder dat het OV toegankelijk is voor mensen met een kleine portemonnee. Wat doet het college om de tarieven in het OV laag te houden?

Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Om in 2030 klimaatneutraal te worden zijn grote stappen nodig. Ons mobiliteitssysteem moet anders, onze woningbouw en hoe we omgaan met ons afval of eigenlijk de grondstoffen die we niet hergebruiken maar verbranden. Dit moet volgens de Partij voor de Dieren anders.

Voorzitter, het verbaasd mijn fractie dat de indicatoren nog steeds hopeloos achterlopen en nog zijn geënt op CO2-reductiedoelstellingen voordat we overgingen naar een klimaatneutraal 2040 laat staan 2030. Waarom zijn in elk geval die CO2-doelstellingen niet gewoon aangepast? Wat is hier met name de bottleneck?

Specifiek stelt het college dat er een werkgroep van raadsleden en ambtenaren wordt opgezet om te komen tot nieuwe topindicatoren ten aanzien van de CO2-uitstoot. Op welke termijn wordt deze werkgroep ingesteld? Wanneer worden raadsleden hiervoor uitgenodigd? Zal hierbij worden gemikt op klimaatneutraliteit in 2030?

Voorzitter, veel van de duurzaamheidsinvesteringen zijn bovendien afhankelijk van de verkoop van Eneco en bij andere budgetten is het vaak onduidelijk waar het geld precies aan besteed wordt. Uit antwoord op vraag 137 blijkt het college aparte budgetten te hebben voor duurzaamheid en de energietransitie. Maar dit is toch één en hetzelfde concept? Op welke manier heeft het college dit uitgesplitst? Graag een toelichting.

Welke eisen stellen we verder nu aan duurzaamheid bij bouwprojecten? Zet de wethouder in op het stellen van hogere eisen? Wordt er met puntensystemen als GPR en BREEAM gemikt op klimaatneutraal 2030?​ Wordt bij de nieuwe woningbouwplannen rond het centraal station hoge duurzaamheidseisen gesteld?

De warmtevoorziening is een bepalende factor. Wanneer wordt meer duidelijk over hoe de wethouder haar aanpak rond duurzame warmte wil vormgeven? Komt dit in de kadernota terug?

Dan de eigen organisatie. Hier moeten we een keer durven om het goede voorbeeld te geven, maar doen dit niet. Het vastgoed is heel onduurzaam en de gemeentelijke verlichting wordt niet snel verduurzaamd. Is de wethouder bereid om de plannen rond de aanpak van de gemeentelijke verlichting te versnellen? PM gebouwen

En wat wel wordt genoemd is dat er ‘groen gas’ wordt ingekocht dat gewonnen wordt door vergisting van o.a. mest. Ziet de wethouder dit echt als een duurzame energievorm?

Tijdens de behandeling van de Programmarekening 2017 zei wethouder Van Tongeren nog dat het standaardeten plantaardig is. Mijn fractie was hier blij mee maar sindsdien is het stil. Staat de wethouder nog steeds achter haar woorden? Kan zij voordat de aanbesteding start de uitgangspunten met de Raad delen, bijv door de aanbestedingsleidraad levensmiddelen aan de Raad te sturen?

Voorzitter, dan het verduurzamen van de mobiliteit. De wethouder geeft aan de milieuzone pas in te voeren nadat er hier een wet over wordt aangenomen. Waarom hierop wachten en niet nu al met de G4 afspraken maken en de zone invoeren? Met het huidige tempo kan het pas 2021 zijn voor er iets gebeurd.

Verder blijkt uit het antwoord op vraag 221 blijkt dat er meer elektrische auto’s rondrijden in Den Haag dan er oplaadpunten zijn. Dit heeft een drukkende werking op de aantrekkelijkheid van elektrisch rijden. Zet het college erop in het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s uit te breiden? Zo ja, waar en in welke getale? Is het college bereid om steeds bij iedere geplaatste of vervangen lantaarnpaal die naast een parkeerplaats staat te kijken of een oplaadpunt voor elektrische auto’s gemaakt kan worden?

Dan nog over ons afval. veel grondstoffen worden met het restafval weggegooid en dat is zonde. Het is mijn fractie niet duidelijk waarom we niet meer doen. Waarom gaan we niet in een wijk plastic in een van de ORAC’s inzamelen? Nu moeten bewoners ver lopen om de goede keuze te maken en kan dichtbij alles bij elkaar in de ORAC worden gegooid. Wat ziet de wethouder als andere middelen om meer afval te scheiden? De cijfers zijn nu namelijk bedroevend laag.

De grootste fractie afval in het restafval is GFT. Waarom wordt niet in meer wijken GFT opgehaald? Een wijk als Mariahoeve heeft veel eensgezinswoningen. Waarom wordt hier geen GFT opgehaald?

Dan nog een specifieke vraag. In antwoord op onze technische vragen (vraag 128) stelt het college dat hondenpoepbakken in 2019 voor al het klein huishoudelijk afval beschikbaar zullen worden gesteld. Waarom wordt hiervoor gekozen? Wordt hondenpoep nog wel gescheiden ingezameld of verwerkt? Waarom kiest het college niet voor gescheiden afvalinzameling bij de uitbreiding van het aantal prullenbakken?

Buitenruimte

Voorzitter, de Partij voor de Dieren zet zich in voor een groene buitenruimte; voor mens en dier. Echter, als mijn fractie de begroting leest en leest wat het beoogde maatschappelijke effect dan komen dieren er bekaaid vanaf. Er wordt niet verwezen naar de inzet op dierenwelzijn en ook niet op het belang van biodiversiteit en leefruimte voor dieren. Waarom niet, vraag ik aan de wethouder?

Voor de Partij voor de Dieren is het van belang dat we snel de al sinds 2008 liggende ecologische knelpunten aanpakken en dat snel een nieuwe nota hierover komt. Hier is echter weinig geld voor beschikbaar? Zal de wethouder zich inzetten voor meer middelen voor de aanpak van ecologische knelpunten? Moet niet meer inzet plaatsvinden om volgend jaar stappen te zetten in het kader van de nota Stadsnatuur?

In het coalitieakkoord bezweert het college: “Ook herstellen we de ecologische verbindingszone bij de Erasmusweg.” Uit antwoord op onze technische vragen blijken hiervoor nog geen concrete plannen te zijn. Ook is nog geen budget gereserveerd. Als rotte kers op de taart wil het college dit herstel pas na 2022 oppakken; dus na de volgende verkiezingen. Waarom pakt het college dit niet direct op? Waarom is hier geen budget voor gereserveerd? Het coalitieakkoord is toch niet samengesteld uit lange termijn opties maar uit voorgenomen daden?

In de begroting staat dat we meer bomen willen planten en toch wordt het doel voor het aantal bomen niet hoger. Is de wethouder niet bereid om dit aan te passen?

Verder staat in het coalitieakkoord dat het groenonderhoud van parken en andere natuurgebieden wordt geïntensiveerd. In antwoord op onze technische vragen wordt aangegeven dat de komende vier jaar € 0,5 mln. per jaar extra hieraan wordt besteed(vraag 123). Hoeveel extra onderhoudsmedewerkers kunnen daarmee in dienst worden genomen? Hoe worden zij vervolgens ingezet? Kan de wethouder een brief met extra informatie hierover aan de raad doen toekomen?

Uit de beantwoording van vraag 217 blijkt dat de bestrijding van Japanse Duizendknoop nog geen prioriteit heeft. De Partij voor de Dieren is van mening dat bestrijding zo spoedig mogelijk moet plaatsvinden. Hoe langer de gemeente ermee wacht, hoe meer ze te bestrijden zal hebben. Waarom pakt de wethouder deze bestrijding niet nu intensiever op? Is de wethouder bereid met een aanvalsplan te komen?

In het coalitieakkoord stelt het college moes- en volkstuinen te willen uitbreiden en in antwoord op onze technische vragen zegt het dat het concrete locaties voor nieuwe mogelijkheden voor moes- en volkstuinen evenals het budget in beeld brengt (technische vraag 121). Wanneer hoort de raad hier meer over? Acteert het college alleen op buurtinitiatieven of zal het ook op eigen initiatief volkstuincomplexen op gaan zetten?

Verder geeft het college aan meer pilots te willen doen met leef- en vrijstraten. De Partij voor de Dieren is hier voorstander van. Wordt bij iedere pilot de buurttevredenheid en de effecten op de modal shift getoetst? Wanneer denkt het college voldoende pilots te hebben uitgevoerd om daar stadsbreed beleid op te kunnen baseren?

Mijn fractie heeft verder vragen over de inzet op dierenwelzijn. In het coaliteiakkoord staat dat organisaties die samen met vrijwilligers bijdragen aan het welzijn van dieren, bijvoorbeeld door opvang, worden ruimhartig ondersteund om hun goede werk te kunnen blijven doen. Hoe krijgt deze inzet vorm en wanneer komt zicht op budget hiervoor?

Specifiek is het vervoer van gewonde in het wild levende dieren nu nog bekostigd en bij bespreking van het coalitieakkoord is beloofd dat dit zou worden doorgezet. Echter bij de begroting zijn daar nu geen middelen voor gereserveerd (vraag 153). Ik neem aan dat dit een vergissing is en dat de wethouder een amendement over dit onderwerp zal omarmen? Een man een man een woord een woord.

Tot slot nog het rioolwater. Het schone regenwater wordt nu vaak met het badwater weggegooid. Dit moet anders. Het college geeft echter aan maar 15% van de rioolvervangingen te combineren met afkoppeling van regenwateropvang. Waarom is dit percentage zo laag?