Raads­voorstel Vast­stelling voor­ontwerp tramlijn 1 Tracedeel Gevers Deynootweg


Cie Leef­om­geving

9 januari 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is voor een klein en fijnmazig openbaarvervoernetwerk dat voor iedereen toegankelijk is. Mede met dit plan wordt tramlijn 1 toegankelijk voor iedereen.

Na de zienswijze zijn de oorspronkelijke plannen voor het verwijderen van 42 parkeerplaatsen gewijzigd. Alle lof dat er overleg is geweest met een deel van de omwonenden. Met de huidige plannen voor het realiseren van een hoogwaardige, moderne en toegankelijke lijn probeert het college iedereen tevreden te houden. Maar dat lijkt niet te lukken. Niet alleen de VOV en de ACOR adviseren negatief, ook onze fractie wil haar zorgen uitspreken over de verkeersveiligheid door de aangepaste plannen. Kan het advies van de VOV en ACOR over dit plan met de raad worden gedeeld?

Als we kijken naar de dwarsdoorsnede ter hoogte van Gevers Deynootweg nr. 38 zien we dat het trottoir aan de zeezijde van 2.20 naar 1.55 meter gaat en aan de andere kant van 1.85 naar 1.30 meter. Zeker in de zomer zijn dit veelgebruikte looproutes. Op zo’n smal trottoir loop je elkaar zo tegen het lijf, als je niet oplet.

Bouw Advies Toegankelijkheid geeft advies over voetpaden voor mensen met een beperking. Een paar van hun adviezen zijn:

  • dat een gemiddeld tot vaak gebruikt voetpad, ten minste 1,8 meter breed excl. de trottoirband zou moeten zijn om de veiligheid te kunnen garanderen.
  • dat voetgangers loopruimte nodig hebben om elkaar te kunnen passeren of een obstakelvrije zone van 1,5 m aan moet worden gehouden.
  • En dat een draairuimte voor rolstoelen of scootmobielen van 2 x 2 meter nodig is om te kunnen keren.

De Partij voor de Dieren moet constateren dat het ontwerp van de wethouder niet aan deze voorwaarden voldoet. Kan de wethouder toezeggen opnieuw naar de maatvoeringen te kijken en een voetpad van minimaal 1,8 meter aan beide kanten in te passen? Graag een reactie.

Dan de fietsstroken. Zo is te lezen dat in het huidige, krappe straatprofiel op drukke momenten de fietser op de smalle fietsstrook in de knel zit. Dit leidt tot verkeersonveilige situaties voor de fietser. Het plan is dan ook bedoeld om dit op te lossen, maar de vraag is of dat echt gebeurd?

Vorig jaar heeft de raad het beleid Ruim baan voor de fiets vastgesteld, waar bij ruimtelijke herinrichtingen meer prioriteit aan de fiets gegeven moet worden, en niet Ruim baan voor parkeerplaatsen. Toch wordt de huidige fietsstrook bij de halte Scheveningseslag aan de kant van Gevers Deynootweg 63 zelfs 10 cm kleiner om ruimte te scheppen voor stilstaand blik.

Ook is de Gevers Deynootweg aangemerkt als sterfietsroute. In Ruim baan voor de fiets wordt aangegeven dat ingezet wordt op het compleet maken van het fietsnetwerk in samenhang met groot onderhoud. Ook heeft de wethouder bij het vorige debat over de fietsstrook bij de Duinstraat aangegeven dat het de laatste keer zou zijn, maar nu lijkt zich weer een situatie voor te doen waarbij niet voor de veiligheid van de fiets wordt gekozen.

Voorzitter mijn fractie heeft hier een aantal vragen over:

1. Waarom volgt de wethouder het vastgestelde beleid Ruim baan voor de fiets niet?

2. Met welke maatregelen worden in de huidige plannen de fietsveiligheid op de smalle fietsstroken verbeterd?

3. Is ruimtegebrek de enige reden waarom in de huidige plannen niet voor vrijliggende fietspaden is gekozen?

4. Waarom is het niet mogelijk om de parkeerstrook om te wisselen met de fietsstrook zodat auto’s de fietsstrook niet passeren?

5. Kan de wethouder aangeven waarom bij zulke grote herinrichtingsplannen een sterfietsroute niet wordt opgewaardeerd?

Voorzitter dan het groen. In de plannen is te lezen dat tussen de Circusstraat en de Scheveningse slag waar mogelijk vergroening plaatsvindt met duinbeplanting. Waar mogelijk hoeveel groen is dat ongeveer? en wat zijn de voorwaardes wanneer het wel of niet mogelijk is om groen aan te brengen? Graag een reactie.

Tot slot, met Ruim baan voor de fiets, de verkeersvisie en de Kust gezond zijn er vastgestelde beleidsstukken die voor de lange termijn voorrang geven aan voetgangers en fietsers. Ik zou zeggen wethouder, fiets, fietsveiligheid en een voetpad dat voor iedereen toegankelijk is, in de plannen.

Tot zover