Motie Aanstellen gespreks­leider


25 mei 2023

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 25 mei 2023, ter bespreking van de uitspraak van de rechtbank en de gevolgen daarvan voor de Haagse politiek.

Constaterende, dat:

  • sinds oktober 2019 de rechtszaak grote invloed heeft gehad op de Haagse politiek;

  • het college hierdoor is gevallen, het formatieproces in 2022 lang duurde o.a. door een trage afhandeling van de rechtszaak en het uitblijven van een uitspraak en Hart voor Den Haag om die reden niet de mogelijkheid had toe te treden tot een college;

  • het Openbaar Ministerie heeft aangegeven voorlopig in hoger beroep te gaan, maar de volledige vrijspraak voor een nieuwe situatie zorgt.

Overwegende, dat:

  • het wenselijk is dat wordt gesproken over het grijze gebied (waar de rechter naar verwees);

  • het wenselijk is dat wordt gesproken over de verhoudingen en het vertrouwen tussen partijen in de gemeenteraad;

  • het wenselijk is dat wordt gesproken over de verschillen in partijfinanciering, zoals het ongelijk speelveld en de transparantie.

Besluit:

  • in het fractievoorzittersoverleg een onafhankelijke gespreksleider aan te stellen;

  • alle partijen in de raad hun visie te laten geven aan de gespreksleider op de ontstane situatie, waaronder het grijze gebied, de verhoudingen en het vertrouwen tussen partijen, de verschillen in partijfinanciering (ongelijk speelveld en transparantie) en de samenstelling van het college;

  • de gespreksleider een verslag te laten uitbrengen over de gevoerde gesprekken;

  • dat de gespreksleider ook een agendavoorstel kan doen voor de raadsconferenties.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Lesley Arp

SP

Nur Icar

DENK

Richard de Mos

Hart voor Den Haag

Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, Partij voor de Dieren, CDA, DENK, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij