Motie Integrale afweging GAVI-kavel


25 mei 2023

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 25 mei 2023, ter bespreking van het gewijzigd voorstel van het college inzake voorstel van het college inzake Zienswijzeprocedure Uitbreiding rechtsgebied van de gemeenschappelijke regeling De Plaspoelpolder (RIS315205).

Constaterende, dat:

  • de GAVI-kavel nu voor het grootste deel groen is en er op het kavel ecologisch waardevolle gebieden zijn die niet onderdeel uitmaken van een ecologische zone;

  • de GAVI-kavel door de gemeente vaak is genoemd als locatie voor allerlei bestemmingen.

  • het college werkt aan een NvU voor de GAVI-kavel;

  • voor de compensatie van de nieuwe Binckhorstontwikkelingen 4,6 ha nodig is.

Van mening, dat:

  • het wenselijk is dat een integrale afweging wordt gemaakt van wat een wenselijke bestemming is van de GAVI-kavel;

  • bij deze afweging ook de bestaande situatie relevant is;

  • een logisch moment om de afweging tussen bestemmingen te maken is als ruimtelijke besluitvorming plaatsvindt.

Verzoekt het college:

  • bij de Nota van Uitgangspunten een integrale afweging te presenteren voor de ontwikkeling van de GAVI-kavel;

  • daarbij niet alleen in te gaan op het geheel bestemmen van deze kavel tot bedrijfsruimte maar ook in te gaan op andere mogelijke functies;

  • specifiek onderzoek te doen naar natuur buiten de ecologische zone (in elk geval aan de kant van Tedingerbroekplas) met als doel dit mogelijk te reserveren als groene gebieden binnen het ruimtelijk raamwerk.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joren Noorlander
D66

Rutger de Ridder
VVD

Fatima Faïd
HSPStatus

Ingediend

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen