Amen­dement Recht­vaardige Huis­ves­tings­ver­or­dening voor CID


25 mei 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 mei 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Huisvestingsverordening Den Haag 2023 (RIS315301).

Besluit om:

  • Artikel 5:6 lid 3 te vervangen door:

3. Een vergunning, als bedoeld in artikel 5:2, onder b, wordt geweigerd indien er in de wijk, waarop de vergunning toeziet, meer dan 5% van de woonruimten al wordt gebruikt voor onzelfstandige bewoning door drie of meer personen, waarbij in wijken die (deels) onderdeel uitmaken van de structuurvisie CID, nieuwbouwwoningen die opgeleverd worden binnen het CID na 1 juli 2023 niet meetellen in de berekening van de 5%.

Toelichting:
In het CID worden veel relatief kleine woningen bijgebouwd de komende jaren. Door de toename van het aantal kleine woningen is het reëel dat in meerdere wijken verkamering weer is toegestaan, omdat met oplevering van nieuwe woningen, het percentage verkamerde woningen onder de vastgelegde grens van 5% zakt. De verkamering (die mogelijk wordt) zal dan echter grotendeels plaatsvinden in de oudere delen van de wijken, die daar niet op berekend zijn en waar de druk op voorzieningen groot is en zelfs door de CID-ontwikkelingen naar verwachting stijgt. Dit is de reden om hier in de verordening rekening mee te houden. Dit amendement beoogt daarbij het doel van de huisvestingsverordening in stand te houden, met dus een correctie om ongewenste en onbedoelde effecten te voorkomen. De reden om specifiek hierbij het CID te kiezen is, omdat het CID de voornaamste locatie in de stad is waar gepland wordt veel kleinere woningen toe te voegen in of vlak naast al bestaande wijken zonder grootschalige sloop van woningen. Hierdoor doet het risico op onwenselijke verkamering als gevolg van het bijbouwen van veel nieuwe woningen in bestaande wijken zich voornamelijk op deze locatie voor.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Judith Klokkenburg
Christenunie/SGP

Fatima Faïd
HSP

Constant Martini
Hart voor Den Haag

Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, GroenLinks, PvdA, CDA