Motie Indi­ca­toren voor duurzaam econo­misch beleid


20 april 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 april 2023, ter bespreking van Collegebesluit uitwerking internationaal economisch beleid gemeente Den Haag, RIS314494.

Constaterende, dat:

  • het behalen van de klimaatdoelstellingen geen onderdeel is van het huidige internationale economische beleid van de gemeente Den Haag;

  • de uitvoering van het economisch beleid van grote invloed is op de haalbaarheid van klimaatdoelstellingen.

Overwegende, dat:

  • het van groot belang is dat de gemeente Den Haag haar verantwoordelijkheid neemt bij het behalen van de klimaatdoelstellingen;

  • het opnemen van indicatoren die een beeld geven van vooruitgang op klimaatgebied in het economische beleid bijdragen aan een duurzame economie in Den Haag.

Verzoekt het college:

  • om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om indicatoren over de relatie tussen klimaatdoelstellingen, klimaatbeleid en economisch beleid en dit mee te nemen in toekomstig economische beleid van de gemeente Den Haag;

  • hierbij gebruik te maken van beschikbare kennis van instituten als PBL, CBS en duurzaamheidsorganisaties zoals bijvoorbeeld Urgenda.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de DierenStatus

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie