Motie Bescherm dier en natuur ook tegen overlast


20 april 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 april 2023, ter bespreking van de raadsmededeling actieplan kust 2023 (RIS3149650).

Constaterende, dat:
▪ in het actieplan de focus ligt op de structurele inzet op het gebied van veiligheid, mobiliteit en leefbaarheid;
▪ door de jaren heen de druk toeneemt op het Haagse kustgebied en weinig aandacht in het actieplan ervoor is.

Overwegende, dat:

▪ de kwetsbare duinen worden betreden doordat de hekwerken rondom de duinen stelselmatig worden vernield;

▪ in de duinen toeristen en dagjesmensen stelselmatig van paden afwijken waardoor kwetsbare flora en fauna worden verstoord en verdrongen;

▪ de aanwezige flora en fauna, zoals de drieteenstrandloper en de zandhagedis, in het kustgebied onder druk staan door hypes als Pokémon en het aantrekken van nog meer toeristen;

▪ in het actieplan wordt gesuggereerd dat maatwerk aan de kust nodig blijft en waar nodig wordt bijgestuurd.

Verzoekt het college:

▪ om in het actieplan kust ook acties en maatregelen op te nemen om overtredingen en overlast in de kwetsbare groengebieden terug te dringen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen