Amen­dement Bouw voldoende voor­zie­ningen en volg de groen­normen


Plan­uit­wer­kings­kader Anna van Hanno­ver­straat 4 (voormalig minis­terie van Sociale Zaken en werk­ge­le­genheid)

16 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 16 december 2021, ter bespreking van het Planuitwerkingskader Anna van Hannoverstraat 4 (voormalig ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid).

Besluit om het volgende nieuwe punt toe te voegen aan het dictum:

  • De genoemde instemming is voorwaardelijk aan het feit dat invulling gegeven wordt aan de vastgestelde Structuurvisie CID. Zo moet in de fase van het bestemmingsplan concreet worden aangegeven, op basis van de referentienormen, welke voorzieningen wanneer en waar gerealiseerd worden en hoe deze voorzieningen gefinancierd worden. Het gaat daarbij ook om de invulling van de openbare groennorm waarbij hoogwaardige groene buitenruimte met een hoge gebruiks- en ecologische waarde wordt gerealiseerd. Daarnaast legt de raad vast dat niet zal worden afgeweken van de eisen zoals die zijn gesteld in de hoogbouwnota en Bouwbesluit. Bovendien moet de situatie qua waterberging in de nieuwe situatie niet verslechteren en moet de in kaart gebrachte windhinderproblemen worden gemitigeerd.

Toelichting:

Bij de behandeling van het PUK werd duidelijk dat er bij de raad veel zorgen leven over de invulling van het bouwplan. Ook in de omgeving leven grote zorgen waarbij duidelijk is geworden dat de participatie tekort is geschoten. Indieners constateren daarom dat van belang is dat alvorens een planologisch juridisch kader (het bestemmingsplan) wordt vastgesteld deze zorgen zijn weggenomen. Dit kan ook leiden tot fundamentele eenzijdige aanpassingen in de kaders van het plan in het uiteindelijke bestemmingsplan.

Zo is nog niet voldoende zicht op de uitgangspunten uit de structuurvisie ten aanzien van de invulling van voorzieningen (waaronder groen). In dictum V van de structuurvisie is door de raad vastgelegd wat op het moment van besluitvorming benodigd is. Hier wordt nu niet aan voldaan. De raad maakt daarom haar instemming afhankelijk van de daadwerkelijke invulling van de voorzieningen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de invulling van het programma dat in het bestemmingsplan uiteindelijk wordt vastgelegd. Zo is nu nog niet vastgelegd waar het groen komt om aan de groennorm te voldoen. Verder is belangrijk dat wordt voldaan aan de eisen die gesteld worden op het gebied van duurzaamheid en groen in de Haagse Hoogbouwnota. Het gaat bijvoorbeeld om of de vereiste GPR-score zal worden gehaald en of aan de eis van 100% footprint van de stedelijke laag die terugkomt in de vorm van horizontale buitenruimtes wordt voldaan. Tot slot is wenselijk dat de waterberging en windhinder op orde zijn. Dit is in het PUK nog niet voldoende geborgd.


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Daniel Scheper
D66

Jan Pronk
VVD

Peter Bos
Haagse StadspartijStatus

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, Haagse Stadspartij, PvdA, PVV, SP

Tegen