Amen­dement Herge­bruik mate­rialen en bouw biobased


Plan­uit­wer­kings­kader Anna van Hanno­ver­straat 4 (voormalig minis­terie van Sociale Zaken en werk­ge­le­genheid)

16 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 16 december 2021, ter bespreking van het Planuitwerkingskader Anna van Hannoverstraat 4 (voormalig ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid).

Besluit om het volgende nieuwe punt toe te voegen aan het dictum:

  • Indien gekozen wordt om nieuwbouw te plegen zal het plan duurzaam dienen te zijn. De ontwikkelaar heeft hierover in de ‘Concept notitie aanpak duurzaamheid’ uitgangspunten benoemd voor circulair materiaalgebruik, maar deze conceptnotitie is nu niet bindend. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan dient dit concreet te worden uitgewerkt met juridisch bindende eisen op het gebied van het hergebruik van de bestaande materialen, biobased bouwen en een duidelijke eis op het gebied van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG).

Toelichting:

Er staan in de notitie veel goede voornemens, maar papier is geduldig. Het is daarom wenselijk dat er harde eisen komen om aan die voornemens invulling wordt gegeven, zodat echt wordt bijgedragen aan een circulair Den Haag. Er zijn veel waardevolle materialen in de bestaande gebouwen die kunnen worden hergebruikt. Daarnaast kan veel milieuwinst worden behaald met het gebruik van biobased materialen, bijvoorbeeld als isolatie.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PvdA, SP

Tegen

Haagse Stadspartij, PVV

Lees onze andere moties

Amendement Bouw voldoende voorzieningen en volg de groennormen

Lees verder

Motie Zorg voor meer sociale woningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer