Motie Zorg voor meer sociale woningen


Plan­uit­wer­kings­kader Anna van Hanno­ver­straat 4 (voormalig minis­terie van Sociale Zaken en werk­ge­le­genheid)

16 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 december 2021, ter bespreking van het Planuitwerkingskader Anna van Hannoverstraat 4 (voormalig ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid).

Overwegende, dat:

  • bij het voorliggende plan slechts 15% van de woningen sociaal zijn;

  • in veel plekken in de stad projecten niet voldoen aan de 30%-norm;

  • daardoor in de gehele stad niet aan de 30% norm wordt voldaan;

  • dit des te meer nu projecten onder de 75 woningen zijn uitgezonderd van de 30%-norm

  • het wenselijk is dat meer inzet wordt gepleegd om aan de stadsbrede 30% norm te voldoen.

Spreekt uit, dat:

  • de 30%-norm ook moet gelden voor projecten van 40 woningen en meer.

Verzoekt het college:

  • zorg te dragen dat het beleid overeenkomstig wordt aangepast en uitgevoerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Peter Bos
Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, SP

Tegen

GroenLinks, PVV, D66, CDA, PvdA

Lees onze andere moties

Amendement Hergebruik materialen en bouw biobased

Lees verder

Amendement Houd rekening met ecologie bij windenergie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer