Amen­dement Houd rekening met ecologie bij wind­energie


‘Maak werk van energie: een wind op zee campus op Sche­ve­ningen’ (RIS305360)

16 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 december 2021, ter bespreking van het initiatiefvoorstel ‘Maak werk van energie: een wind op zee campus op Scheveningen’ (RIS305360).

Besluit om:

  • Op pagina 5 een paragraaf toe te voegen:
    Ecologie
    Door bij het vormgeven van de opleiding te kiezen om ook aandacht te besteden aan natuurvriendelijke bouw en exploitatie van windmolens, kan veelbelovende innovatie worden aangejaagd. Bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe de effecten van windenergie op natuur kunnen worden verkleind en de natuur zelfs kan worden versterkt. Nieuwe windparken bieden bovendien kansen voor dieren en natuur. Door bij het inrichten van de opleiding ook aan deze thema’s aandacht te besteden draagt Den Haag bij aan het verbeteren van de ecologie van de Noordzee.

  • aan dictum 2 de onderstreepte tekst toe te voegen:
    Hierbij een regierol te pakken met het oog op het doelmatig organiseren van de kennis en expertise, netwerken, verschillende rollen van de stakeholders en hun koppeling aan relevante beleidsterreinen, hierbij rekening houdend met ecologie;

Toelichting:

Het is van groot belang dat onze samenleving zo snel mogelijk de overstap maakt van het gebruik van fossiele brandstoffen naar groene, hernieuwbare energie. Windenergie is daar onderdeel van. Wel moet rekening worden gehouden met de schadelijke effecten die windmolens kunnen hebben op de omgeving en de ecologie. Bij het ontwikkelen van windparken moet daarom rekening worden gehouden met issues als trekroutes van vogels, geluidsoverlast onderwater en trillingen. Een Campus aan Zee moet hier ook aandacht aan besteden, bijvoorbeeld door het betrekken van relevante experts bij het ontwikkelen van de opleiding en syllabus. Als dit onderwerp geen deel uitmaakt van het basisplan, bestaat het gevaar dat dit onvoldoende wordt meegenomen, ook aangezien de betrokken stakeholders beperkt ervaring met dit onderwerp hebben.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, Haagse Stadspartij, PvdA, PVV, SP

Tegen