Motie Water­be­stendig bouwen


Maak haast met regen­wa­ter­opvang

16 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 16 december 2021, ter bespreking van de schriftelijke vragen Maak haast met regenwateropvang (RIS 308693).

Overwegende, dat:

  • in het coalitieakkoord ‘Samen voor de Stad’, staat dat ‘klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen bij bouwprojecten en stedelijke ontwikkelingen de norm blijft’;

  • dit vertaald is naar een niet-bindende wegwijzer Den Haag Klimaatbestendig;

  • hierin is opgenomen dat het gewenst is dat 50 liter per m2 wordt opgevangen op eigen terrein;

  • in Amsterdam wel een hemelwaterverordening geldt voor nieuwbouw en grootschalige renovatie en in deze verordening is vastgelegd dat 60 liter per m2 dient te worden opgevangen.

Verzoekt het college:

  • het Amsterdamse voorbeeld te volgen en te komen met een hemelwaterverordening waarin bij nieuwbouw en grootschalige renovatie 70 liter per m2 op eigen terrein dient te worden opgevangen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

GroenLinks, Hart voor Den Haag, PVV, Haagse Stadspartij, CDA, D66, PvdA