Motie Groene heffings­korting


Regeling vermin­dering leges Den Haag 2020

15 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 15 december 2021, ter bespreking van het Voorstel tot wijziging van de Regeling vermindering leges Den Haag 2020 (RIS 310662).

Overwegende, dat:

  • het voor een gemeente moeilijk is via gedifferentieerde OZB-tarieven duurzaamheid te stimuleren;

  • het Rijk echter recent met de mogelijkheid van de groene heffingskorting is gekomen om verduurzaming te bevorderen;

  • het invoeren van deze maatregelen kan stimuleren om Den Haag sneller klimaatneutraal te maken;

  • de bestaande groene leges regeling nog aan onderuitputting leidt;

  • dit instrument ook toegankelijk zou kunnen en moeten zijn voor huiseigenaren met een krapper inkomen, door bijvoorbeeld samenhang te zoeken met bestaande leningen en subsidies.

Verzoekt het college:

  • onderzoek te doen naar invoering van een groene heffingskorting gerelateerd aan de OZB en daarbij in te gaan op de mogelijkheden om dit toegankelijk te maken voor verschillende inkomensgroepen;

  • hier uiterlijk in april over te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie Gevallen blad is goed voor de stad

Lees verder

Amendement Bouw voldoende voorzieningen en volg de groennormen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer