Amen­dement Conti­nu­ering perma­nente winter­opvang


7 juli 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de Resultaatbestemming 2021 (RIS312073).

Besluit om aan dictumpunt I, een nieuw besluit toe te voegen als s:

  • een bedrag van €2,6 miljoen te oormerken uit de reserve Maatschappelijke Opvang voor de continuering van de permanente winteropvang.

Toelichting:

Dit amendement regelt dat de €2,6 miljoen, die uit de reserve zou worden gebruikt voor maatschappelijke opvang maar niet is gebruikt in 2021, wordt geoormerkt voor een permanente winteropvang. Voor de permanente winteropvang die per 1 november 2022 moet starten is door het huidige college geen geld gereserveerd. Tot nog toe heeft huidige wethouder gezegd dat het aan een nieuw college is om opnieuw te besluiten of er een permanente winteropvang komt.

De Haagse gemeenteraad heeft zich al meermaals uitgesproken, bijvoorbeeld door middel van het aannemen van diverse moties (RIS 310312 en RIS 299159) om permanente winteropvang te faciliteren. In het winterseizoen 21/22 was er voor het eerst permanente winteropvang in de Lozerhof beschikbaar. Om deze opvang gedurende 5 maanden te faciliteren was €3,5 miljoen nodig. De financiering liep over twee boekjaren.

Het huidige college gaat wel over de maanden die vallen onder de vastgestelde begroting 2022. Oftewel de maanden november en december om per 1 november de permanente winteropvang te openen, moeten er nu stappen worden gezet.

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Judith Klokkenburg
ChristenUnie/ SGP
Lesley Arp
SP
Robert Barker
Partij voor de Dieren
Fatima Faïd
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, PVV, Forum voor Democratie