Motie Monitor ook de bodem


7 juli 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de programmarekening 2021.

Constaterende, dat:

  • er wordt gewerkt aan een monitoringsplan stadsnatuur dat in 2023 van start zal gaan.


Overwegende, dat:

  • bodemleven essentieel is voor gezonde natuur, maar nog niet vaak wordt meegenomen in het monitoren van biodiversiteit en natuurwaarden;

  • de gemeente Eindhoven sinds kort gebruikmaakt van een tool om ecologie en bodemleven te monitoren.


Verzoekt het college:

  • bij het opzetten van het monitoringsplan te kijken naar de werkwijze van verschillende steden, waaronder gemeente Eindhoven;

  • bodemleven mee te nemen in het monitoringsplan.


En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Forum voor Democratie