Amen­dement Duide­lijke dekking


30 mei 2024


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 mei 2024, ter bespreking van Gewijzigd voorstel van het college inzake trainingsaccommodatie voor ADO Den Haag in het Zuiderpark (RIS318492).

Besluit om dictumpunt IV als volgt te wijzigen:

  • in te stemmen met de investering voor het herinrichten van sportpark Escamp III ten behoeve van HDV ad € 3 miljoen en deze, zolang er geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over de herinrichting van Escamp I, ten laste te brengen van het IHP-Sportbudget (€ 2 miljoen) en de programmareserve Sport (€ 1 miljoen).Toelichting:

Het is onwenselijk dat de gemeenteraad zich committeert aan een toekomstige dekking waarover veel relevante informatie ontbreekt. Uit de beantwoording van de technische vragen (RIS318732) blijkt dat de beoogde dekking van de herinrichting van Escamp I complex is. Er wordt bijvoorbeeld gerekend met baten uit een grondhuurovereenkomst van Steenwijklaan 16 als gevolg van het vestigen van flexwoningen. De raad heeft nog geen informatie over dit project en kan daardoor niet goed inschatten of deze dekking haalbaar en wenselijk is.

Als de raad nu instemt om bij de besluitvorming over de herinrichting van Escamp I een significant deel van de middelen te besteden aan het verhuizen van HDV, dan wordt de mogelijkheid voor een toekomstige integrale belangenafweging sterk beperkt. Bovendien heeft het college niet aangetoond hoe de verhuizing van HDV bijdraagt aan de doelen uit het projectdocument Dreven-Gaarden-Zichten (RIS311092), zoals “het doorbreken van de monocultuur van voetbal” en “het sportaanbod breder maken en beter laten aansluiten op de veranderde vraag vanuit de buurten”. Het is wenselijk om middelen van het project Dreven-Gaarden-Zichten in te zetten voor de doelen van dit project.

Dit amendement stelt voor om de voorgestelde tijdelijke dekking van het college voor het herinrichten van sportpark Escamp III ten behoeve van HDV definitief te maken door deze uit het IHP-Sportbudget (€ 2 miljoen) en de programmareserve Sport (€ 1 miljoen) te financieren. Dit voorkomt onzekerheid over de financiering van de herinrichting van sportpark Escamp III en zorgt voor duidelijkheid.

Jan Willem van den Bos
Partij voor de Dieren

Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP

Lesley Arp
SP
Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK