Amen­dement Echt groen


10 februari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 februari 2022, ter bespreking van Projectdocument Dreven, Gaarden en Zichten.

Besluit om het volgende nieuwe punt toe te voegen aan het dictum:

  • vast te stellen dat het aantal vierkante meters onverharde (groene) ruimte in het gebied minimaal gelijk blijft en bij de toepassing van de kwantitatieve norm af te sluiten parkeerdekken van private partijen (zoals corporaties) niet als groen mee te tellen.

Toelichting:

Op donderdag 15 juli 2021 is de motie ‘Leg voorzieningen Zuidwest vast’ (RIS309740) van de Partij voor de Dieren, VVD, SP en HSP met algemene stemmen aangenomen. Hierin wordt gesteld dat het aantal vierkante meters onverharde (groene) ruimte in het gebied minimaal gelijk blijft en bij de toepassing van de kwantitatieve norm af te sluiten parkeerdekken van private partijen (zoals corporaties) niet mee te tellen. In het projectdocument wordt echter aangegeven dat collectieve (private) tuinen, die in de avond worden afgesloten en vaak met een trap te bereiken zijn mee worden geteld in het berekenen van de norm. Dit groen is voor mens en dier minder waardevol dan openbaar groen. Indien deze parkeerdekken niet worden meegeteld ziet het ernaar uit dat het aantal vierkante meters onverharde (groene) ruimte niet gelijk blijft en dit lijkt zo in strijd met de met algemene stemmen aangenomen motie. Om ervoor zorg te dragen dat de uitgangspunten van de raad in de verdere planvorming wordt vastgesteld wordt daarom dit amendement door indieners voorgesteld.

Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VVD