Amen­dement Leg nieuwe ecolo­gische zone vast


10 februari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 februari 2022, ter bespreking van Projectdocument Dreven, Gaarden en Zichten.

Besluit om het volgende nieuwe punt toe te voegen aan het dictum:

  • vast te stellen dat de bestaande ecologische zone niet mag worden aangetast totdat de nieuwe zone er is waarbij de nieuwe zone minimaal hetzelfde oppervlak terugkrijgt evenwijdig aan de bestaande zone met een verbeterde ecologische kwaliteit.

Toelichting:

Op donderdag 15 juli 2021 is de motie ‘Laat de ecologische zone met rust’ aangenomen. Hierin werd het college verzocht als uitgangspunt te nemen bij de planvorming dat de ecologische zone niet verdwijnt. Echter, in de nu voorliggende plannen wordt in de ecologische zone gebouwd en is nog onduidelijk hoe deze terugkomt gegeven dat er nog geen besluit is genomen over de herinrichting van de aanpalende sportvelden.

Den Haag heeft vastgelegd dat het ecologische verbindingszones in stand houd en waar mogelijk versterkt. Echter, in de ecologische zone van Zichten wordt bebouwd en het is onduidelijk hoeveel vierkante meter ecologische verbindingszone verdwijnt en hoeveel zone op een andere plek terugkomt. Dit terwijl een zone bebouwen en op een andere plek terug laten komen zelden ten goede komt van de natuur, omdat de natuur opnieuw moet beginnen.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Peter Bos
Haagse StadspartijStatus

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen

PVV